ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดระยอง ชู นวัตกรรมพื้นที่สุขภาวะ สู่การเป็นต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    “สาธิต” ชู นวัตกรรมพื้นที่สุขภาวะ สสส. – สถาบันอาศรมศิลป์ “Healthy Rayong” ตอบโจทย์เมืองสุขภาวะ 6 ด้าน สิ่งแวดล้อมดี-อาหารปลอดภัย-เสริมกิจกรรมทางกาย-เข้าถึงบริการสุขภาพเท่าเทียม-สร้างสัมพันธ์-เพิ่มพื้นที่สีเขียว ยกระดับ จ.ระยอง สู่การเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้

                    เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2565 ที่ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Rayong ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ (Healthy Learning City) ว่า เมือง เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสุขภาวะของประชาชน สสส. สานพลัง สถาบันอาศรมศิลป์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ สร้างความร่วมมือออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ ภายใต้โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจการพัฒนาผังแม่บทสุขภาวะต่อสังคมในวงกว้าง มุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาผังเมืองสุขภาวะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

                     “การออกแบบวางผังให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเมืองและคนในด้านสุขภาวะ มี 6 องค์ประกอบ 1. สภาพแวดล้อมเมืองและธรรมชาติที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2. แหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ 3. เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 4. เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้ทุกช่วงวัยดูแลรักษาความอยู่ดีมีสุขอย่างเหมาะสม 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มต่าง ๆ 6. สวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการสีเขียวที่เพียงพอและครอบคลุม ซึ่ง จ.ระยอง มีต้นทุนและศักยภาพ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งผลิตอาหาร รวมถึงกลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองสุขภาวะ กิจกรรมครั้งนี้ จึงมีความสำคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นการริเริ่มการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเมืองของ จ.ระยอง ที่จะเป็นฐานในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้เป็นเมืองสุขภาวะทั่วทั้งจังหวัดระยองต่อไป” ดร.สาธิต กล่าว

                    นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม สานพลังภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล กระบวนการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อน ต้นแบบระยองเมืองสุขภาวะ แห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ผ่านกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่สุขภาวะ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายหลากหลายรูปแบบ ทั้งเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พายและล่องเรือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน นิทรรศการแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาวะ 6 องค์ประกอบชุมชนสุขภาวะ จัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน

                    นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรม Healthy Rayong ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน สานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนเปลี่ยน จ.ระยอง ให้เป็นเมืองสุขภาวะด้วยกระบวนการเรียนรู้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของจังหวัด ที่ตอบสนองต่อความท้าทายด้านการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาคน ทั้งการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมกลไกในการออกแบบและสร้างสรรค์อนาคตของ จ.ระยอง สู่การเป็นต้นแบบ Healthy Learning City เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้และจัดการตนเอง ที่แสดงถึงพลัง ความมุ่งมั่น และร่วมแรงร่วมใจของผู้รักใน จ.ระยอง ริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็น “เมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้” ด้วยการพัฒนาผังเมืองสุขภาวะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

                    นายประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ในฐานะคณะกรรมการจัดงาน Healthy Rayong กล่าวว่า ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ใน จ.ระยอง กว่า 14 องค์กร ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการออกแบบและพัฒนาให้ จ.ระยอง เป็น “ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้” และมุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการเปิดพื้นที่ซึ่งนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ และการส่งเสริมวิถีสุขภาวะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางในอนาคตต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ