รู้จักงานเพื่อพสกนิกรของในหลวง รัชกาลที่ 9

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


รู้จักงานเพื่อพสกนิกรของในหลวง รัชกาลที่ 9 thaihealth


แฟ้มภาพ


          คุณเชื่อหรือไม่ว่า คนไทยที่มักจะบอกว่าตนเองรู้จักงาน(พระราชกรณียกิจ) ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อทรงงานหนักในโครงการต่างๆ ด้วยเพราะทรงมีพระราชประสงค์ให้อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี แต่เมื่อสอบถามกันอย่างจริงๆ จังๆ แล้ว กลับปรากฏว่าหลายต่อหลายคนเข้าใจสับสน และแยกแยะไม่ได้ชัดเจนว่างานของพ่อเพื่อพสกนิกรนั้นมีอะไรบ้าง


          หลายคนไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่าโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถจัดสรรและแยกแยะได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ถึงกระนั้น ทุกคนก็ทราบดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใส่พระทัยในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดเวลา ทรงคำนึงถึงความทุกข์ของอาณาประชาราษฎร์เสมอมา ดังนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพสกนิกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นประจำ


          เมื่อทรงทราบความเป็นอยู่ และปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนแล้ว พระองค์จึงมีพระราชดำริแนะนำและจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นมา โดยมีหลักการสำคัญคือความร่วมมือระหว่างภาคราชการกับประชาชน โดยมิได้ทรงเข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของภาครัฐแต่ประการใด


          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระองค์ สามารถแยกแยะได้ดังนี้ คือ โครงการตามพระราชประสงค์ คือโครงการที่ทรงศึกษาค้นคว้าเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อทรงแก้ไขอุปสรรคและเรื่องขัดข้องได้เรียบร้อยแล้วจึงทรงถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับสาธารณชน เช่น โครงการต่างๆ ที่ทรงทดลองในเขตพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รวมถึงโครงการนอกเขตพระราชฐาน โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการทดลอง เช่น โครงการพัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน และการตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ในพื้นที่ ใกล้เคียงกับพระราชวังไกลกังวล หัวหิน เป็นต้น


          โครงการหลวง คือโครงการที่ทรงเจาะจงดำเนินการเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาป่าต้นน้ำลำธารในเขตภาคเหนือ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย รวมถึงเพื่อให้ลดและเลิกการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย และเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังจะพบว่ามี โครงการหลวงมากมายในเขตภาคเหนือ เช่น ที่ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ ดอยปุย และในจังหวัดน่าน เป็นต้น


          โครงการตามพระราชดำริ คือโครงการที่ทรงวางแผนการ พัฒนาแล้วทรงขอให้รัฐบาลร่วมดำเนินโครงการ โดยโครงการเช่นนี้ มีทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาผืนดินที่เสื่อมสภาพ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่า โครงการพัฒนาสัตว์น้ำ โครงการเกษตร โครงการพลังงานทดแทน โครงการฝึกอาชีพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน


          โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ คือโครงการที่พระราชทานข้อแนะนำและแนวพระราชดำริให้เอกชนนำไปดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยรับไปดำเนินโครงการ เป็นต้น


          นี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงงานของ"พ่อของ แผ่นดินไทย" โครงการเหล่านี้ล้วนเกิดจากความตั้งพระทัย อย่างแน่วแน่ของ "พ่อ" ที่ทรงต้องการให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพมากขึ้น ถึงแม้วันนี้ "พ่อ" จะทรงจากพวกเราไปแล้ว แต่พระองค์ท่านได้ทรงวางแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนไว้ให้พวกเราทุกคนได้สืบสานต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code