รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส. สำหรับโครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปี 2563 ขึ้นไป

รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส.

สำหรับโครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปี 2563 ขึ้นไป

วงเงินอนุมัติทั้งโครงการ/บาทตรวจสอบโดย
5,000,001 ขึ้นไปผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
500,001 – 5,000,000ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
200,001 – 500,000ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ขึ้นทะเบียนกับ สสส.
ไม่เกิน 200,000ผู้รับผิดชอบของโครงการ (PM)
Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ