‘ราชบุรีโมเดล’ ต้นแบบเมืองสุขภาวะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ


'ราชบุรีโมเดล' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


'จ.ราชบุรีโมเดล' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ รพ.สต.ดอนทราย อ.โพธาราม และ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการรณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยมีการชูแนวคิด "ราชบุรีสุดเจ๋ง ต้นแบบเลิกเหล้า-เลิกบุหรี่"


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จ.ราชบุรี ได้ประกาศเป็นเมืองขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะ ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบของเมืองสุขภาวะที่ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ภาคีเครือข่ายชุมชน มีเป้าหมายที่จะยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่ให้ดีขึ้น ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การบริการสุขภาพด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการทำงานแบบองค์รวม และมุ่งเน้นที่จะสร้างตำบลต้นแบบสุขภาวะ ต่อยอดมาเป็นอำเภอต้นแบบสุขภาวะ มีเป้าหมายขับเคลื่อนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา


'ราชบุรีโมเดล' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


ทั้งนี้ มีพื้นที่นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม อ.จอมบึง และ อ.วัดเพลง คาดว่าจะขยายไปให้ได้ 104 ตำบล เน้นการสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม อสม. และชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม สร้างกลไกสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายให้ทำงานร่วมกันสู่การเป็นเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต


รศ.ธราดล เก่งการพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการพัฒนาแกนนำหนุนเสริมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน กล่าวว่า ต.ดอนทราย เป็นตัวอย่างของตำบลที่ประสบความสำเร็จ ชวนประชาชนเลิกบุหรี่ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ที่มีประชาชนเข้าร่วมได้มากถึง 2,738 คน ในจำนวนนี้สามารถเลิกสูบบุหรี่ตลอดไปถึง 200 กว่าคน และในปีนี้สามารถชวนประชาชนเลิกบุหรี่ได้ถึง 50 คน ปัจจัยความสำเร็จของ ต.ดอนทรายคือ ความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่และ อสม. ที่ให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนในการนวดกดจุดช่วยคนอยากเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยาก เป็นการนวดที่ใครๆ ก็ทำได้ แม้แต่ตัวเองก็สามารถนวดได้ สำหรับการนวดกดจุดทำได้ทุกวันๆละประมาณ 3 นาที เป็นเวลาต่อเนื่องถึง 10 วัน หรือบางคนอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้


'ราชบุรีโมเดล' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


ด้าน นายบุญส่ง ใจชื่น ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.ราชบุรี กล่าวว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานคือ ความร่วมมือจาก สสส. ภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนเป็นปัญหาของตัวเองที่ต้องร่วมมือร่วมใจ ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นไปที่ชุมชน จ.ราชบุรี โชคดีที่ท่านผู้ว่าฯ สสจ. นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ เห็นความสำคัญของปัญหา ส่งผลให้การดำเนินงานของพื้นที่และเครือข่ายประสบความสำเร็จ

Shares:
QR Code :
QR Code