ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์สยามรัฐ


ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา thaihealth


ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ สสส.ร่วมเปิดเวทีเสนอผลงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับจังหวัดเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะคาแนล


นายยรรยง เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดเวทีการนำเสนอผลงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ราชบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมเดอะคาแนล อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวจิราภรณ์ หลายพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา thaihealth


ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนวัดห้วยหมู ( อมรธรรมรัตนราษฎร์บำรุง ) จ.ราชบุรี ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน


โครงการฯจึงได้กำหนดจัดเวทีนำเสนอผลงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีผู้เสวนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ผู้แทนหัวหน้าโครงการฯ สสส. ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 25 คน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา thaihealth


ซึ่งโครงการนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มดังกล่าว ดังเช่น พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

 

Shares:
QR Code :
QR Code