รางวัล “14 ปี ประชาสังคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ และแฟ้มภาพ


รางวัล


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลผู้ทรงคุณค่าในงาน"14ปีสานพลังเครือข่ายประชาสังคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า"จัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนภายใต้การสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


1 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลผู้ทรงคุณค่าในงาน "14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาสังคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า" จัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหนุนเสริมพลังคนทำงานและร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อม หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ งดขาย งดเลี้ยง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนเพื่อร่วมจัดระบบแบบ "ชวนช่วยเชียร์" ให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมมุ่งสู่สังคมล้านนาปลอดเหล้าอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติครั้งนี้


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเห็นถึงความตั้งใจในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดเหล้าด้วยการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลผู้ทรงคุณค่าให้ในครั้งนี้ นับเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมปลอดเหล้า ต่อไปการดื่มสุราไม่ใช่วิถีแห่งความสุขเสมอไปเพราะถึงแม้จะไม่ดื่มก็ยังสามารถสนุกและใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและสังคมแวดล้อมได้ ดื่มแต่น้อยนาน ๆ ดื่มครั้งก็ไม่ก่อให้เกิดผลเสียเท่าไหร่ นักแต่หากดื่มหนักหรือดื่มเป็นประจำจนติดผลที่ตามมาจะทำให้เกิดผลร้ายกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ สมอง ระบบประสาท กระเพาะอาหาร ตับ จนส่งผลร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ และนอกจากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลแล้วยังมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการมึนเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอีกด้วย เชื่อว่าหากทุกส่วนในสังคมร่วมกันรณรงค์และสร้างให้สังคมปลอดเหล้าได้อย่างแท้จริงจะช่วยลดปัญหาใด ๆ ที่มาจากการสุราได้เป็นอย่างมาก


รางวัล


ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2549 มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตาม หนุนเสริม กระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยใช้แนวคิดหลักในการทำงานคือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) เป็นการทำงานมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่ การทำงานบนฐานบทเรียน องค์ความรู้ ข้อค้นพบ รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์และการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ซึ่งการทำงานของเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบนอยู่ภายใต้ฐานคิดร่วมกันคือการกระตุ้นสังคม "ฅนเมือง" ให้ตื่นตัวเอาธุระกับปัญหาแอลกอฮอล์หรือให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

Shares:
QR Code :
QR Code