รางวัลเชิดชู “ครูดี ไม่มีอบายมุข”

 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สสส. ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จำนวน 120 คน เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ป้องกันแก้ไขปัญหา อบายมุขในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2556

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดโครงการครูดี ไม่มีอบายมุขในปีที่ 2 เป็นโครงการความร่วมมือในการสร้างสังคมให้มีสติ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลสำคัญอื่น ที่มีบทบาทในการเป็นแบบอย่างในด้านการใช้ชีวิตโดยการละเว้นอบายมุข และยังทำประโยชน์โดยการจูงใจ ปลูกฝัง ขยายผลให้ผู้อื่นละเว้นอบายมุขไปด้วย

“ในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและสมควรจะได้รับรางวัลจำนวน 120 คน รวมถึงได้ได้มีการพิจารณาเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ให้แก่ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ที่ได้เป็นแรงบัลดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ในการทำความดี ทำหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งได้มีการพิจารณาถึงพระสงฆ์ในฐานะบทบาทของครูพระสอนศีลธรรม ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลูกฝังนักเรียน และร่วมมือกับคณะครูในการทำงานวงกว้าง ตามแนวทางครูพระ โดยถวายให้แก่พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโร วัดวารีวงก์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี” 

 

 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

Shares:
QR Code :
QR Code