รับสั่งสร้างเด็กดีก่อนเด็กเก่งห่วงช่องว่างการศึกษา

“สุรยุทธ์” เผย”ในหลวง “รับสั่งสร้างเด็กดีก่อนเด็กเก่ง ทรงห่วงช่องว่างการศึกษาชี้มาตรฐานโรงเรียนชนบทต่ำกว่าเขตเมือง ทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นำไปปรับปรุงระบบการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความซื่อตรง…กับทางรอดประเทศไทย” ระหว่างงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 ตอนหนึ่งว่า ตนไม่ใช่นักวิชาการ และไม่คิดว่ามีคุณธรรมสูงส่ง แต่อยากนำเสนอเรื่องราวในฐานะผู้ปฏิบัติ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำรัสกับองคมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ปีที่ผ่านมา เรื่องการแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทย ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินการต่อเนื่องคือการพัฒนาคนอย่างมาก โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นปัจจัยช่วยเสริมให้คนมีความพร้อม ในหลวงห่วงใยเป็นอย่างมาก โดยมีรับสั่งโดยสรุปว่า

1. ทรงรับสั่งให้องคมนตรีดูแลโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบที่มีมาตรฐานการศึกษาต่ำกว่าในชุมชนหรือเขตเมือง โดยจะทำอย่างไรให้ลดช่องว่างความแตกต่างลง 2.ทรงเน้นว่าจะสร้างเด็กอย่างไรให้เป็นคนดีก่อน และให้คนเก่งมาทีหลังก็ได้ 3.การจะสร้างเด็กให้เป็นคนดีได้นั้น ความสำคัญอยู่ที่ครู ต้องมีความพร้อม ทำอย่างไรจะให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้เกิดความผูกพัน มีการอบรมสั่งสอน คุณธรรม จริยธรรมและความรู้ให้เป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รับสั่งว่า เป็นเงินของประชาชนที่พระราชทาน และพระองค์ทรงเก็บไว้และพระราชทานคืนผ่านองคมนตรี เพื่อนำไปปรับปรุงระบบการศึกษา จากนั้นได้พระราชทานแนวทางต่อคณะองคมนตรีจึงได้เชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ปรึกษากองทุนนี้ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางก่อน 8 จังหวัด

พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนั้นเรายังได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาครูขอย้ายกลับภูมิลำเนา หลังจากทำงานได้ 2 ปีเพราะจะทำให้เกิดปัญหาไม่ต่อเนื่องในการเรียนการสอน โดยเราได้ไปเข้าขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และไปพบนักศึกษาเพื่อดูความสมัครในการมาเป็นครูสอนในภูมิลำเนา โดยเราให้ทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษา โดยบรรจุเป็นครูอัตราจ้างในพื้นที่แล้วรวม 13 คน ซึ่งทำให้ลดปัญหาเรื่องบ้านพักครู ที่ขณะนี้พบว่า มีความแออัด และทรุดโทรม อย่างไรก็ตาม จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้ โรงเรียนมีความสำคัญ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันก็จะทำให้เกิดสังคมคุณภาพ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะจะมีคนดีและมีความรู้ นำมาปรับใช้ในโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ ต้องสอนให้เด็กเยาวชน รู้จักความหมายของคุณธรรม และจริยธรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายถึง คิดดี พูดดี ทำดี ขณะเดียวกัน คือ 3 สถาบันหลัก คือ ครอบครัว โรงเรียนและ วัด ต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code