รับมือแม่วัยรุ่นทำพัฒนาการล่าช้า

รับมือแม่วัยรุ่นทำพัฒนาการล่าช้า thaihealth


          สสส. ร่วมกับ 5 กระทรวงรับมือแม่วัยรุ่นชี้ทำพัฒนาการล่าช้าเสี่ยงติดโรคมาก


          นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม สสส. เห็นชอบยุทธศาสตร์แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ประกอบด้วย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต แผนงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา โดยเน้นดำเนินงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ขับเคลื่อนทั้ง 4 แผนงานระหว่างปี 2558-2560 โดยเฉพาะในส่วนแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ได้ตั้งหน่วยงานกลาง (Core Team) ขึ้น เพื่อบูรณาการเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ


          รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีวัยรุ่นคลอดปีละ 1.29 แสนคน หรือคิดเป็นแม่วัยรุ่นกว่า 1 ล้านคนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเด็กเหล่านี้มีแนวโน้มพัฒนาการช้า และเป็นไปได้ว่า ขณะนี้มีเด็กที่อาจมีพัฒนาการช้ากว่า 1 ล้านคน การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ยังนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอดส์ 1.2 ล้านคน กว่าครึ่งไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ และปัญหาความรุนแรงทางเพศ การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 24 จังหวัด เน้นพัฒนาผู้นำเปลี่ยนฐานคิดเข้าไปสื่อสาร กระตุ้นให้เกิดฐานคิดใหม่เรื่องเพศในสังคมและหน่วยบริการทุกระดับ ที่ประชุมยังเห็นว่าเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น การสร้างการเรียนรู้เพศศึกษาที่เหมาะสมในระบบการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ 


 


 


            ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ