รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม thaihealth


สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล อย. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และ สสส. จัดประกวด “รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม” เพิ่มทางเลือกเมนูจานผักผลไม้หลากหลาย อร่อยถูกปาก ชี้กินผักผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการประกวด “รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม” ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติ โดยมีผู้ร่วมแข่งขันซึ่งผ่านการพิจารณารอบแรกจำนวน 10 ทีม เข้าร่วม โดย นพ.กำจัด กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไม้สดปลอดภัย” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือกันทุกภาคส่วนจะช่วยยกระดับการกับกับดูแลผักและผลไม้สดให้ทีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค


รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยได้อย่างเพียงพอ 400 กรัมต่อวัน ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การเข้าถึงแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และแหล่งให้บริการผักผลไม้ที่ปลอดภัยได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้สื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะ และค่านิยมในการปลูกเพื่อบริโภค สำหรับการประกวดในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจบริโภคผักผลไม้มากขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้ ด้วยเมนูที่มีความหลากหลาย สวยงาม และอร่อย


รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม thaihealth


ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานโครงการรังสรรค์เมนูฟิวชั่นด้วยผักผลไม้ 100 กรัม กล่าวว่า ผักและผลไม้เป็นแหล่งของสารอาหารต่างๆ  ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร สารพฤกษเคมี และสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ  ที่ร่างกายต้องการ และมีผลในการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นการบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยได้ในปริมาณที่เพียงพอ หรือ 400 กรัมต่อวัน ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น 1 หน่วยบริโภค (80 กรัม) ต่อวัน สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 10 และ 6 ตามลำดับ และลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบางชนิด อาทิ กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ปอด และลำไส้ใหญ่ ร้อยละ 1-6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มปริมาณการบริโภคผักและผลไม้สามารถลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้หลายชนิด ขณะที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ทำการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557  พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักผลไม้ต่อวันต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภค สัดส่วนของประชากรที่บริโภคผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำ  มีเพียงร้อยละ 25.9 (ชายร้อยละ 24.1 หญิงร้อยละ 27.6) สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยบริโภคไม่เพียงพอมาจากทางเลือกของเมนูผักผลไม้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างจำกัด


รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม thaihealth


“การแข่งขันในครั้งนี้ เมนูที่ได้จากการประกวดเป็นอาหารฟิวชั่นที่เน้นสไตล์ ภาพลักษณ์ มีความสะดวกมากขึ้นและผ่านเกณฑ์ด้านคุณค่าโภชนาการ มีการผสมผสานความเป็นฟิวชั่นของสัญชาติอาหารตั้งแต่ 2 สัญชาติขึ้นไป มีความสวยงาม และอร่อย ทั้งอาหารจานหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยคาดหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่ไม่ชอบบริโภคผัก นอกจากนี้ทางโครงการจะนำเมนูอาหารต่างๆ ที่ได้จากการประกวดมาใช้เผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้มากขึ้นต่อไป”


สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 15 ทีม และกรรมการได้คัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีมที่ผ่านเกณฑ์ด้านโภชนาการแล้ว ได้แก่ ทีม Power Puff Girl (ม.สวนดุสิต), ทีมโฮะฟิวชั่น, ทีมปวยเล้งรังสรรค์, ทีม SDU2559, ทีม Sven, ทีม  Power Puff Girl (ม.เกษตรศาสตร์), ทีม Wonder Girls, ทีมกระจุ๊กกระจิ๊ก, ทีม อจก., และทีมกินพอดี สุขีดุสิตา  โดยเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบอาหารที่ต้องเป็นเมนูที่ผสมผสานหรือเมนูที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถปรุงประกอบได้ในครัวเรือน วัตถุดิบหรือส่วนประกอบหาง่าย  แต่ละเมนูนอกจากมีผักและผลไม้ 100 กรัมหรือมากกว่า (ไม่นับรวมพืชประเภทหัว) แล้วอาหารจานหลักต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 15 กรัม และแต่ละเมนูต้องมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 1,000 กรัม

Shares:
QR Code :
QR Code