รักเดิน…ดีกว่ารักกิน

          กิจกรรมดีๆ ที่สนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจสุขภาพและ การออกกำลังกายในโครงการ โรงเรียนรักเดิน จัดดำเนินการ ใน 16 โรงเรียนในพื้นที่ กทม.


/data/content/25127/cms/e_bcdgjpstxz47.jpg


          รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกว่า เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาสนใจการเดิน โดยเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเป็นเวลา 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2557)ในโรงเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งจะมีการพัฒนาเครื่องวัดระดับกิจกรรมทางกาย และ Application ในโทรศัพท์มือถือเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการตรวจวัด แคลอรี่หรือค่าการเผาผลาญพลังงาน และระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมทางกาย


          จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของ ประชากรไทย ปี 2556 พบว่า เด็กไทยอายุระหว่าง 6-14 ปี ใช้เวลา ไปกับพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ หรือเคลื่อนไหวน้อยถึง 13:33 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 15-24 ปี ใช้เวลาไปกับ พฤติกรรมดังกล่าวถึง 13:12 ชั่วโมงต่อวัน เช่น การนั่งดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆ มากกว่าเวลาของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนได้ อีกทั้งยังทำให้การ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลง อาจส่งผลกระทบทางอารมณ์และสติปัญญา รวมทั้งอาจทำให้ขาดความใส่ใจในสังคมและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองต่อสังคมในระยะยาวได้


          "แนวโน้มประชากรส่วนใหญ่ของไทยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายไม่เพียงพอ หรือการเข้าสู่ภาวะแน่นิ่ง จากการใช้เทคโนโลยี ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบกับมีการบริโภคอาหารที่มีไขมัน และพลังงานสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤติสุขภาพของคนไทย โดยข้อมูลของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนและลงพุงมีอัตรา เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2547 ถึงปี 2552 ในขณะที่แนวโน้มการออกกำลังกายมีการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 1 ซึ่งคาดว่าไทยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับโรคที่อาจจะเกิดขึ้น กับบุคคลกลุ่มนี้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เป็นเงินประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี" รศ.นายแพทย์ ปัญญา ไข่มุก ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวในขณะที่กลุ่มเด็กเล็กและเยาวชนวัยเรียน มีการคาดการณ์ว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า จะมีเยาวชนถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วกันว่าผู้ใหญ่ที่อ้วนมากประมาณ ร้อยละ 50-65 เคยเป็นเด็กอ้วนมากมาก่อน


          "การมีกิจกรรมทางกาย ด้วยการเดินและวิ่ง นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมทางกายพื้นฐานของมนุษย์ เหมาะสำหรับประชาชนทุกวัน ทำได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ ทั้งเป็นกลไกสำคัญของการเล่นกีฬาเกือบทุกชนิด" คุณหมอปัญญากล่าว


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code