ระวังอากาศแห้งแล้งเสี่ยงไฟไหม้

ที่มา: www.dailynews.co.th


ระวังอากาศแห้งแล้งเสี่ยงไฟไหม้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ระวังอากาศแห้งแล้งเสี่ยงไฟไหม้ แนะตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย


รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.)กทม. ได้สรุปเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯระหว่างวันที่ ประจำเดือน ม.ค. 60 ที่ผ่านมารวมจำนวน 387 ครั้ง เพลิงไหม้อาคาร/สิ่งของภายในอาคาร จำนวน 61 รายเพลิงไหม้ยานพาหนะ จำนวน 25 รายเพลิงไหม้หญ้าและขยะ จำนวน 259รายและไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 62 รายเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ จำนวน 17 รายภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย10 ครั้งทั้งนี้ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. ของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้ง ง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนโปรดช่วยกันป้องกันและระมัดระวัง โดยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ชำรุด ดับธูปเทียนบูชาพระหรือไหว้เจ้าก่อนเข้านอนหรือออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง ปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟและไฟแช็คให้พ้นมือเด็ก ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งก้นบุหรี่ในขณะที่ไฟยังไม่ดับสนิท การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ใช้น้ำมันหรือสารไวไฟเป็นส่วนประกอบ ควรทำด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เก็บวัสดุติดไฟง่าย ให้อยู่ในที่ปลอดภัย สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรงเหล็กดัดประตูหน้าต่างนั้น ให้เว้นช่องไว้เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟและบอกสถานที่เก็บกุญแจประตูหน้าต่าง เหล็กดัดให้ทุกคนภายในบ้านทราบเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ นอกจากนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมีความ ผิดหากประชาชนพบเห็นแจ้งสายด่วน โทร.199

Shares:
QR Code :
QR Code