ระวังมือเท้าปาก ระบาดช่วงฤดูฝน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ระวังมือเท้าปาก ระบาดช่วงฤดูฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.แนะศูนย์เด็กเล็กเฝ้าระวังมือเท้าปาก ระบาดในช่วงฤดูฝน ฝากครู ผู้ปกครองวิธีป้องกันที่ดีคือรักษาความสะอาดร่างกาย ล้างมือให้สะอาด


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รายงานของสำนัก ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2559-27 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยโรคมือเท้า 20,777 คน จาก  77 จังหวัด เสียชีวิต 1 ราย ภาคเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาภาคกลาง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเกือบร้อยละ 73 เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมการระบาดของโรคมือเท้าปากนั้น ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศ และการละเลยการล้างมือ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีฝนตกชุก เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ขอความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีเด็กป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ฝากครู ผู้ปกครองวิธีป้องกันที่ดีคือรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บ ให้สั้น หมั่นล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะ หลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลางและไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code