ระนอง จัดโครงการ ‘เมืองที่เป็นมิตรฯ’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เมืองที่เป็นมิตรฯ thaihealth


จ.ระนอง จัดโครงการ Walk and Bike Friendly cities “เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินทางและการปั่นจักรยาน”


วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) เปิดเผยว่า จังหวัดระนอง ร่วมกับเครือข่ายสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) สสส. ปตท.สผ. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดโครงการ Walk and Bike Friendly cities “เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินทางและการปั่นจักรยาน” เพื่อเป็นแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นมิตรต่อการเดินทางและการใช้จักรยานสำหรับเด็กใน 6 โรงเรียนนำร่องของ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนเทศบาลเสนารังสรรค์ จังหวัดพังงา โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมพร และโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่จังหวัดระนอง


โดยมีแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ประกอบด้วย การจัดจราจรโดยรอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบ ให้ความสำคัญกับการเดินและการใช้จักรยานในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็น แบ่งจุดรับส่งนักเรียนบริเวณประตูโรงเรียนตามระดับชั้น เพื่อกระจายปริมาณรับ-ส่ง และจำนวนนักเรียน ปรับปรุงสภาพพื้นที่รอรับ-ส่งนักเรียนให้ปลอดภัย สามารถมองเห็นและระบุตัวนักเรียนได้ตลอดเวลา ปรับปรุงโรงเรียนให้ปลอดภัย เช่น ปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สนามเด็กเล่น บันได ห้องน้ำ รั้ว และทางเดิน จัดระเบียบร้านค้า ทางเท้า และพื้นที่รอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบ ลดสิ่งกีดขวางในการเดิน การรับ-ส่ง และการใช้จักรยาน ปรับปรุงป้าย สัญญาณจราจร และพื้นผิวทางให้ชัดเจน ปลอดภัย ช่วยลดความเร็วในการจราจรโดยรอบโรงเรียน สร้างระบบการระบุตัวตนและสื่อการระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และยานพาหนะในการรับ-ส่ง ลดปัญหาการพลัดหลง และการจราจรที่แออัด ฝึกอบรม ครู นักเรียน และผู้ปกครองด้านความปลอดภัยและช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย รับ-ส่ง นักเรียนในจุดรับ-ส่ง ที่โรงเรียนกำหนด ไม่ขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในบริเวณโรงเรียนโดยไม่จำเป็นให้พื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อเด็กอย่างสมบูรณ์ กำหนดขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก แยกออกจากพื้นที่อื่นๆให้ชัดเจน ขยายพื้นที่ปลอดภัยจากห้องเรียน สู่จุดรับ-ส่ง พื้นที่ทางเดิน สนามเด็กเล่น และพื้นที่กิจกรรมที่ต่อเนื่อง สร้างร่มเงาให้ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนบริเวณพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่รอรับ-ส่ง


และในวันที่ 16 กันยายน 2559 จะมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่ายที่จังหวัดระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการลงนาม จากนั้นจะมีการขยายผลต่อไปยังโรงแรม สถานประกอบการ สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลาดและศูนย์กลางชุมชน สวนสาธารณะ ในอนาคตต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code