รองปลัด มท. นำรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 


รองปลัด มท. นำรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน thaihealth


นักปั่น 500 คนคึกคัก! "รองปลัด มท." นำเองปั่นระยะทาง 25 กม. ลัดเลาะเขื่อนขุนด่านฯ ตระเวนปลุกชาวนครนายกฯ ตื่นตัวใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และลดการเสียชีวิตจากโรคร้าย


เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ 21 เม.ย. 60 ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ต จ.นครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนำปั่นจักรยาน รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นำปั่นด้วยตัวเองตลอดเส้นทาง 25 กม. พร้อมด้วยสมาชิกนักปั่นจักรยาน 500 คน โดยปั่นจากภูเขางามพาโนรามา ผ่านเขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ น้ำตกสาริกา และย้อนกลับไปสิ้นสุดที่ภูเขางามพาโนรามา ท่ามกลางความประทับใจของประชาชนสองข้างทาง ที่ตื่นตัวกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงดีแล้ว ยังเป็นการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วย


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันผลักดัน และขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการออกกำลังกายหรือการเดินทาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง ซึ่งการขาดกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย และ สสส.จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการทำงานร่วมกับ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน และการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้จักรยาน ภายใต้การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ส. ได้แก่ สวน เส้นทาง และสนาม เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

Shares:
QR Code :
QR Code