รองนายกฯ เยือนถิ่นเมืองช้าง เปิดโลกเยาวชน

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 


รองนายกฯ เยือนถิ่นเมืองช้าง เปิดโลกเยาวชน thaihealth


รองนายกฯ เยือนถิ่นเมืองช้าง เปิดโลกการเรียนรู้-พัฒนาทักษะวิชาชีพเยาวชน


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 พ.ย.2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การเปิดศูนย์ความรู้กินได้ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ “ทำมาหากินพื้นถิ่นสุรินทร์” นิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ และกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 บูธอาชีพ ตามหมวดหมู่ 3 หมวด รวม 16 อาชีพกิจกรรมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าวัยรุ่น Handmade และกิจกรรมการจัดนิทรรศการด้านอาชีพจากส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์จำนวน 7 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ด้านหลักสูตรอาชีพในโรงเรียน ด้านอาชีพบริการอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ และด้านสถานการณ์ตลาดแรงงานในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์


โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จ.ตาก) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนในดำเนิน “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนระดับจังหวัด” เกิดเป็นวิสัยทัศน์ “เก่ง ดี มีงานทำ” เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด และการพัฒนาในระดับประเทศตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0


รองนายกฯ เยือนถิ่นเมืองช้าง เปิดโลกเยาวชน thaihealth


ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของ จ.สุรินทร์ เนื่องจากพบปัญหาเด็กในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการออกจากโรงเรียนกลางคันด้วยสาเหตุต่างๆ อาทิ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และปัญหาความยากจน ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแนะแนวทางการทำงาน ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านทักษะอาชีพ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ ให้สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติและฝึกอาชีพ


พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาคน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาชาติ จึงมีนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยงข้องบูรณาการการศึกษา และพัฒนาคน โดยมุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่น


 “การขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ ควรเริ่มจากท้องถิ่นไปสู่จังหวัด เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างหลากหลาย มีต้นทุนทรัพยากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการแรงงานย่อมแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาด้านอาชีพของคนในแต่ละจังหวัดจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย โดยจังหวัดสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาให้ลูกหลานของตนเองได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว


ด้าน นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หันมาสนใจในเรื่องของอาชีพมากขึ้น จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันผู้ที่จบการศึกษาในระดับป.ตรี ตกงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.3 ในจ.สุรินทร์มีอัตราการเรียนต่อค่อนข้างน้อย และมีนักเรียนราว 15,000 คนไม่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.3 หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบให้เป็นแรงงานที่ไม่มีศักยภาพ และขาดทักษะในด้านต่างๆ ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพตั้งแต่อยู่ในชั้นเรียน


รองนายกฯ เยือนถิ่นเมืองช้าง เปิดโลกเยาวชน thaihealth


ขณะที่ ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ระบุว่า มีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของคนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านการพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้เพื่อที่จะประกอบอาชีพ โดยมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายในต่างจังหวัด เป็นการนำองค์ความรู้ต้นแบบ ไปขยายและต่อยอด เกิดเป็น “ศูนย์ความรู้กินได้” ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการทำมาหากินกับประชาชน ในการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่น นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย


ด้าน น.ส.ศศิกานต์ ยอดมี อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ระบุว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่านักเรียนทุกระดับชั้น ได้รู้จักอาชีพต่างๆ ที่หลากหลายขึ้น โดยส่วนตัวนั้นชอบบูธกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเจ้าของโฮมเตย์ เพราะมีความชอบด้านงานบริการ และคิดว่าเป็นอาชีพที่มีความอิสระ


“มีบูธกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมเยอะมาก รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการแสดง การสาธิตที่เป็นความรู้จากอาชีพต่าง ๆ ที่ไม่เคยเห็นในห้องเรียน อยากให้จัดทุกปี เพราะทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้เจอเพื่อนๆ จากโรงเรียนต่างๆ ด้วย” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว


อย่างไรก็ดี นิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code