รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ

ภายใต้แนวคิด หนึ่งพันอุตสาหการ หนึ่งล้านโลหิต เก้าล้านต้นไม้เพื่อพ่อ

รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ 

          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสากรรม ได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการ “รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ” ภายใต้แนวคิด หนึ่งพันอุตสาหการ หนึ่งล้านโลหิต เก้าล้านต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการรวมพลังกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศ

 

เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี โดยการจัดทำทะเบียนคลังโลหิต ซึ่งรวบรวมจากสถานประกอบการกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง โดยมีพนักงานในบริษัทเข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๙ ล้านต้น และได้จัดทำ Web Site ภายใต้ชื่อ www.industryforking.com เพื่อรวบรวมภาพกิจกรรมการทำความดี ของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมส่งข้อความถวายพระพรแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          สำหรับปี ๒๕๕๑ กลุ่มผู้ประกอบการจะร่วมกันดำเนินการผลักดันให้ทั้งสองภารกิจเป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ทั้งในส่วนการทำทะเบียนคลังโลหิตและการปลูกต้นไม้ ๙ ล้านต้น ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงถือเอาโอกาสเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่มต้นดำเนินการปลูกต้นไม้นำร่องจำนวน ๒๕๕๑ ต้น และในงานครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ” (ปลูกต้นไม้และรับบริจาคโลหิต) วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการ นำโดยผู้บริหารพนักงานทุกระดับ ได้เดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา และกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการรับบริจาคโลหิต โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คอยอำนวยความสะดวกซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าประสบผลสำเร็จ เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกลุ่มผู้ประกอบการ พนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน ๘๐๐ กว่าคน

 

          จากภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้นี้ ถือได้ว่าเป็นแรงกระตุ้นให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้และบริจาคโลหิต ตามโอกาสและวาระต่างๆ ถือเป็นการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มอุตสาหกรรมในการทำความดีและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งให้เกิดเป็นสังคมแห่งการให้ (Happy Heart & Happy Society) ที่เกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

 

 

Update:30-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code