รวมพลังจิตอาสาสร้างศิลปะบนกำแพง

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวไทย


รวมพลังจิตอาสาสร้างศิลปะบนกำแพง thaihealth


รวมพลังจิตอาสา นักวาดการ์ตูน และผู้บกพร่องทางสติปัญญา สร้างงานศิลปะบนกำแพงสถาบันราชานุกูล ยาวกว่า 200 เมตร ในวันคนพิการไทย


ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน สถาบันราชานุกูลเตรียมจัดกิจกรรม “แต้มสี เติมรัก ถักทอฝัน : ศิลปะ บนกำแพงสถาบันราชานุกูล” ความยาวของกำแพง 225 เมตร เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ โดยร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และ จิตอาสาฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ทำงานร่วมกับนักวาดการ์ตูน นักเขียนหนังสือนิทาน และจิตอาสาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการทุกประเภท


รวมพลังจิตอาสาสร้างศิลปะบนกำแพง thaihealth


พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เผยว่า การใช้ศิลปะบำบัด (Art Therapy) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญาเป็นแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่สถาบันราชานุกูลใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางพัฒนาและสติปัญญามากว่า 30 ปี ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการมาอย่างต่อเนื่อง ในการค้นหาความผิดปกติบางอย่างของกระบวนการทางจิตใจ และใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาให้สามารถทำกิจกรรมที่ละเอียดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ช่วยให้มีการประสานกันของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว และช่วยควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม ผ่อนคลายความตึงเครียด และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นทางเลือกในการระบายความรู้สึกนึกคิด จนสามารถเข้าใจและสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ ทั้งนี้ พบว่า ร้อยละ 89.90 ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา มีทักษะดีขึ้น 1 ระดับ และร้อยละ 81.57 มีทักษะด้านการควบคุมตนเองและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ร้อยละ 96 มีสมาธิเพิ่มขึ้นหลังจากทำกิจกรรมทางศิลปะ


รวมพลังจิตอาสาสร้างศิลปะบนกำแพง thaihealth


ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.) กล่าวเสริมว่า ทางแผนงานฯ เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ทำงานร่วมกันในการใช้พลังศิลปะและหนังสือภาพพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ น่ามอง น่าอยู่ เพื่อชุมชนต่างๆ หากทุกครอบครัวและสังคมไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในสื่อแขนงนี้ ย่อมจะช่วยให้เด็ก ๆ ของเราได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น งานในวันนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสติปัญญาหรือผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้แสดงออกในศักยภาพทางศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และยังคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้ป่วย ญาติ รวมถึงบุคลากรของสถาบัน ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปกรรมที่สร้างความสดใสให้กับเขตดินแดง และคาดหวังให้สังคมเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการทางสติปัญญา และพร้อมที่เปิดโอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code