รมว.สธ. ให้ อภ. สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


รมว.สธ. ให้ อภ. สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ thaihealth


แฟ้มภาพ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับภาคเอกชน สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เติบโตไปด้วยกัน ประชาชนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางยา ต้องมียาใช้เพียงพอ ไม่แข่งขันกับเอกชน และเติบโตไปด้วยกัน ร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงยาของประชาชน 2.คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ต้องมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจ 3.สนองนโยบายรัฐบาล เรื่องการส่งเสริมสมุนไพรไทย 4.มีธรรมาภิบาล ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และ5.ดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความสุข เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาดี มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงยาในราคาคุ้มค่าเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือของประชาชน


4 ปีที่ผ่านมาเห็นความก้าวหน้าขององค์การเภสัชกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ การพัฒนาคน ความโปร่งใส ที่จะมอบนโยบายในวันนี้คือ ขอให้สร้างความมั่นคงทางด้านยาเพื่อประชาชน จะทำให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องทำงานเชิงรุก และยอมรับสิ่งใหม่ๆ ด้วย เพื่อให้เท่าเทียมกับองค์กรด้านนี้ของต่างประเทศ” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว


ด้าน นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การผลิตและจัดหายาเชิงสังคมที่มีความจำเป็น เช่น ยากำพร้า ยาขาดแคลน ยาที่มีการใช้น้อยแต่จำเป็น ให้มีรายการมากขึ้น ขับเคลื่อนองค์การเภสัชกรรม 4.0 โดยวิจัย พัฒนา และผลิต ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Smart Industry, Smart Office, Smart Marketing และ Smart Human Resource และเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรที่มีการนำระบบดิจิตัล และBig Data มาใช้ในการดำเนินงานให้มากขึ้น รวมทั้งผลักดันแผนงาน/โครงการที่สำคัญในอนาคตให้สำเร็จ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกตามมาตรฐาน WHO-GMP ที่จ.สระบุรี ซึ่งการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทำสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ส่วนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 จะเสร็จในปี 2561 คาดว่าจะขึ้นทะเบียน อย.ได้ในปี 2563

Shares:
QR Code :
QR Code