รพ.สกลนคร พัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รพ.สกลนคร พัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน  thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลสกลนคร พัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตโรคหัวใจ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจรเขต7,8โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทยโดยมีเครือข่ายแพทย์พยาบาลเภสัชกรและผู้รับผิดชอบให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจกว่า200คนเข้าร่วมประชุม


นายสมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอันดับต้นๆในการเสียชีวิตของคนไทย  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายแก้ปัญหาโดยการดูแลเป็นระบบเครือข่ายบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรม  โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพสถานบริการระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิและสถาบันเฉพาะทางให้มีการส่งต่อเป็นระบบกำหนดให้โรงพยาบาลชุมชน  สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาโรคหัวใจเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ


ด้านนายกิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร  กล่าวว่า  กรมการแพทย์ได้จัดทำโครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานการส่งต่อ  ระบบเครือข่ายอบรมให้ความรู้ผลิตตำรามาตรฐานการรักษา  คู่มือการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลระดับประเทศได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลทุกแห่งผลการดำเนินโครงการ  ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจากเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย

Shares:
QR Code :
QR Code