รณรงค์ลดโซเดียม

ที่มา : ข่าวสด


รณรงค์ลดโซเดียม thaihealth


แฟ้มภาพ


รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ลดโอกาสที่จะนำไปสู่การป่วยการเสียชีวิตของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs


นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การบริโภคโซเดียมที่ล้นเกินของคนไทย จึงทำให้เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 ตั้งเป้าประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 เพื่อลดโอกาสที่จะนำไปสู่การป่วยการเสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs


รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสูงถึง 7,600,000 คน เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 40,000 คนต่อปี หรือ 108 คนต่อวันเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตกว่า 500,000 คน ที่ผ่านมาประเทศไทยรณรงค์ให้คนไทยลดการบริโภคเค็ม อาทิ อ่านฉลากโภชนาการ บอกค่าพลังงานน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แต่ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร.


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code