รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

ที่มา : เดลินิวส์


รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก	 thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก


กรมการแพทย์ โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการป้องกันปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก เนื่องจากครอบครัว มีส่วนสำคัญที่สุดที่จะร่วมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจและพัฒนาการทางสังคมให้เด็กมีคุณภาพ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากขึ้น อาจมาจากบุคคลภายในครอบครัว บุคคลที่เด็กรู้จัก  ญาติที่ใกล้ชิด หรือบุคคลภายนอก ส่งผล กระทบด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558   พบว่า มีเด็กถูกกระทำ 10,776 คน แบ่งเป็นถูกกระทำทางด้านร่างกาย 2,470 คน ทางด้านอารมณ์ จิตใจ 638 คน ถูกกระทำทางเพศ 6,740 คน  ถูกละเลยทอดทิ้ง 673 คน และถูกล่อลวง บังคับแสวงหาผลประโยชน์ 255 คน


นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ได้เปิดบริการ ศูนย์พึ่งได้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายในการสงเคราะห์และคุ้มครองเพื่อให้เด็กปลอดภัย ไม่ถูกกระทำซ้ำ และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตต่อในสังคมอย่างปกติสุข มีการทำงานแบบสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญในการดูแลเด็กทุกมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม


จากสถิติศูนย์พึ่งได้ปีงบประมาณ 2561 พบว่า  มีเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง เข้ารับบริการ 109 คน  แยกเป็นเด็กชาย 59 คน เด็กหญิง 50 คน มีเด็กอายุแรกเกิด ถึง 1 ขวบ  80 คน รองลงมา อายุ 1-5 ขวบ 21 คน สำหรับประเภทการถูกกระทำรุนแรง พบว่า เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ละเลย ทอดทิ้ง มีจำนวนมากที่สุด คือ 80 คน ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ 16 คน และทางด้านร่างกาย 13 คน จากจำนวนดังกล่าว พบว่าเด็กถูกกระทำรุนแรงจากบุคคลภายในครอบครัวหรือญาติ สูงถึง 96 คน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ