รณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์งดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา thaihealth


สคล. และสสส. ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อเทศกาลพักตับ เพราะการดื่มสุราของคนไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อเชิญชวนรัฐบาล องค์กรต่างๆ และประชาชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยปีนี้ใช้แนวทางรณรงค์ภายใต้ชื่อ "เทศกาลพักตับ" ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันงดดื่มสุราประจำปีนี้ว่า "ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ"


เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดเผยว่าในช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้ว มีจำนวนคนงดเหล้าครบพรรษา 31,438 คน โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 600 ชุมชน ส่วนปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มชุมชนมีส่วนร่วมอีกจังหวัดละ 1 ชุมชน รวมเป็น 677 ชุมชน เพราะขณะนี้การดื่มสุราของคนไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 54.8 ล้านคน ดื่มเหล้า 17.7 ล้านคน ในจำนวนเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 4 เท่า และเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า เป็นการดื่ม "ทุกวัน" ถึง 26.2% ส่วนประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคนนิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ รองลงมาเป็นสุราทั่วไป และเหล้าขาว สำหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราอยู่ที่ 20 ปี ซึ่งสาเหตุของการดื่มสุรา ก็คือ เพื่อเข้าสังคม/สังสรรค์ รองลงมา คือ ตามอย่างเพื่อน และอยากทดลองดื่ม 


ส่งผลให้การสำรวจขององค์การอนามัยโลก ล่าสุด พบว่าประเทศไทยมีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 40 ของโลก และสุราเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 90%


โดยแนวทางสำคัญ คือ การสร้างชุมชนคนสู้เหล้า เพื่อให้ชาวบ้านชักชวนคนในชุมชนงดเหล้าได้อย่างทั่วถึงและได้ผล โดยปัจจัยสำคัญ คือ การรณรงค์สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เลิกดื่ม สร้างค่านิยมใหม่ให้เด็ก สร้างกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ และที่สำคัญ คือการสร้างกำลังใจต่อเนื่อง เพราะเหตุผลหลักที่พบว่าทำให้งดเหล้าได้ไม่ครบพรรษา เพราะเพื่อนฝูงชักชวน โดยผู้ต้องการงดดื่ม สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกสุรา 1413 

Shares:
QR Code :
QR Code