รณรงค์คัดกรองป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา

          รณรงค์คัดกรองป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา แนะสำรวจร่างกายตนเอง 


รณรงค์คัดกรองป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา thaihealth


          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันทำให้โรคผิวหนังเนื้อชาหรือโรคเรื้อนหมดไปจากประเทศไทย มุ่งสู่ความสำเร็จ สมดังพระราชปณิธาน ด้วยการแนะนำให้ประชาชน ผู้สงสัยว่าจะป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา สำรวจร่างกายตนเองและคนในครอบครัวหรือชุมชน หากมีอาการน่าสงสัย เช่น ผิวหนังเป็นวงด่าง สีขาวหรือสีแดง มีอาการชา เป็นผื่น ตุ่มนูนแดง ไม่คัน ไม่เจ็บใช้ยากินหรือยาทา 3 เดือนแล้วไม่หาย ให้รีบเข้ามารับการรักษาเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ของโรคและลดความพิการ หากวินิจฉัยเป็นโรคผิวหนังเนื้อชาสามารถรักษาฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ


          น.พ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) กล่าวว่า โรคผิวหนังเนื้อชาหรือโรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณผิวหนัง และเส้นประสาทส่วนปลาย และเยื่อบุจมูกของผู้ป่วยระยะติดต่อ ลักษณะอาการทางผิวหนังที่สังเกตได้ง่ายคือ เป็นวงด่างขาว สีซีดจางหรือเข้มกว่าผิวหนังปกติ อาจเป็นผื่นหรือตุ่มนูนแดงหนา กระจายไปทั่วตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีอาการชา ผิวหนังแห้ง เหงื่อไม่ออก เป็นมัน ไม่คัน บริเวณที่พบมาก คือ แขน ขา หลัง และสะโพก ในปัจจุบันยารักษาโรคผิวหนังเนื้อชามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้รักษาผู้ป่วยให้หายได้ ด้วยการกินยาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี และหากผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็จะไม่มีความพิการเกิดขึ้น ถึงแม้โรคผิวหนังเนื้อชา จะสามารถติดต่อกันได้ และอาจทำให้เกิดความพิการ แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงกับเสียชีวิต ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย หรืออยู่ในชุมชนที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคผิวหนังเนื้อชาควรไปรับการตรวจร่างกายจากแพทย์ปีละครั้ง หรือสำรวจตนเอง และคนในครอบครัวเพื่อค้นหาอาการเริ่มแรกของโรค หากพบอาการผิดปกติ ต้องรีบรับการตรวจรักษา ก่อนที่โรคจะลุกลามจนเกิดความพิการ


          น.พ.ศรายุธ กล่าวต่อว่า สคร.7 ได้น้อมนำพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประทีปนำทาง ที่จะช่วยกันให้โรคเรื้อนหมดไปจากประเทศไทย จัดงานรณรงค์วันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2558 "รวมพลัง เร่งรัด กำจัด โรคผิวหนังเนื้อชา" โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ภายในงานได้จัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา การบรรยายให้ความรู้ การแสดงนิทรรศการ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย และการให้บริการตรวจโรคผิวหนังฟรีแก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการสำรวจร่างกายตนเองผู้สัมผัสโรคในชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนังเนื้อชา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการค้นหาผู้ป่วยโรคผิวหนังเนื้อชารายใหม่ในชุมชนด้วย


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code