รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่มา :กรมประชาสัมพันธ์ 


รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  thaihealth


แฟ้มภาพ


ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดชัยภูมิ


สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยกับนางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ว่ากรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ในประเทศไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 ซึ่งพบว่า ในปี 2559 ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 609 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 47 จังหวัด ซึ่งสุนัขยังคงเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย พบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 47 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เดิม


ในปี 2559 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ตาก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสมุทรปราการ จังหวัดละ 2 ราย กรุงเทพมหานคร ระยอง สงขลา สระแก้ว และศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรค ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีประวัติการสัมผัสเชื้อจากสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน


เพื่อให้การป้องกัน ควบคุมโรคพิษยุนัขบ้าในทุกพื้นที่ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายต่อไป และเร่งรัดให้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดป้องกันโรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจัดซื้อวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรค และจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัขและแมว


ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-2334 ต่อ 13 หรือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ