รณรงค์คนไทยตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี

รณรงค์คนไทยตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี thaihealth


สธ. รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” หรือ วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง


ที่เกาะพญาไท ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ  นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการแถลงข่าว “1 กรกฎาคม VCT Day” หรือวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุชาดา  ไชยวุฒิ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,  นายอภิวัฒน์  กวางแก้ว  ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  และผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้


นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยปัจจุบัน จากรายงานในปี 2557 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตประมาณ 446,154 คน และมีผู้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระบบบริการสุขภาพ จำนวน 258,183 คน แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการติดเชื้อยังคงสูงในประชากรบางกลุ่มโดยพบความชุกของการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ร้อยละ 9.2  ส่วนของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี พบว่าประชาชนและกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงยังเข้ารับการตรวจที่ค่อนข้างน้อย โดยในปี 2557 มีรายงานการตรวจในผู้มีอายุมากกว่า 15 ปี และหญิงฝากครรภ์ รวมทั้งสิ้น 1,357,350 คน ในขณะที่จากการเฝ้าระวัง ปี 2557 พบว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรู้ผลการตรวจ ร้อยละ 31 พนักงานบริการหญิง และพนักงานบริการชาย เคยตรวจและรู้ผล ร้อยละ 54


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงาน ส่งเสริมให้เพิ่มการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีคุณภาพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่วนการตรวจวินิจฉัย สามารถตรวจเลือดหลังจากได้รับเชื้อได้เร็วขึ้นคือประมาณ 1 เดือน โรงพยาบาลพร้อมที่จะตรวจเลือดและแจ้งผลการตรวจได้ในวันเดียว ซึ่งประชาชนสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลักไม่ว่าจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และสวัสดิการราชการ สามารถรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


นอกจากนี้ ปัจจุบันเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง เพราะเอชไอวี รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง และตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทำงานศูนย์องค์รวม 100 กลุ่ม ร่วมกับโรงพยาบาลและภาคีในพื้นที่ จัดบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือดเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มาร่วมงาน สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี


“ขอแนะนำประชาชนว่า ขอให้ทุกคนหันมาป้องกันตนเอง และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่ม ถ้าต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้าน ที่สำคัญทุกภาคีเครือข่ายต้องเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรับรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เช่น ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สิทธิในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี ปีละ 2 ครั้ง หากพบเชื้อมีสิทธิ์ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรี เป็นต้น  หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02 590 3217 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าว


 


ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code