รณรงค์กำจัดยุงลายใน 6 ร. ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก

ที่มา : กรมควบคุมโรค 


รณรงค์กำจัดยุงลายใน 6 ร. ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค จับมือเครือข่ายตามแนวประชารัฐรณรงค์กำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก ผลสำรวจเผยประชาชนบางส่วนยังเข้าใจผิด ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน 6 ร. ได้แก่โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน โรงธรรมโดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นายประพัฒน์ ปะคอง สาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด และนางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ั ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “กำจัดยุงลาย  ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก”


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 12 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 19,804 ราย เสียชีวิต 21 ราย พบป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (อัตราป่วย 87.97 ต่อแสนประชากร) โดยกลุ่มนักเรียนป่วยกว่าร้อยละ 47 ของผู้ป่วยทั้งหมด คาดว่าปีนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฤดูฝนนี้อาจพบผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 ราย ทั้งนี้ จากการประเมินการรับรู้ประชาชนของกรมควบคุมโรค (DDC Poll) เรื่องโรคไข้เลือดออกล่าสุด พบว่าประชาชนมีความเข้าใจผิดในหลายประเด็น เช่น ร้อยละ 69.5 คิดว่าการกำจัดยุงลายในบ้านและในชุมชนต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ, ร้อยละ 28.6 คิดว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ และร้อยละ 11.8 คิดว่าโรคไข้เลือดออกสามารถซื้อยาแผนปัจจุบันทานเองได้ เป็นต้น


กรมควบคุมโรคจึงได้ดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ โดยจับมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภูมิภาค สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยมุ่งเน้นรณรงค์ในพื้นที่โรงเรียน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ 1.โรงเรือน (บ้าน/ชุมชน)  2.โรงเรียน(สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก)  3.โรงพยาบาล  4.โรงแรม/รีสอร์ท  5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม  และ 6.โรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่  1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย  2.เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code