ย้ำรพ./คลินิกเข้มมาตรฐานความปลอดภัย

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


อธิบดีกรม สบส. ย้ำรพ./คลินิก เข้มมาตรฐานความปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


อธิบดีกรม สบส. ย้ำรพ./คลินิก เข้มมาตรฐานความปลอดภัยสถานที่ จัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมไม่ปล่อยผู้ป่วยหญิงอยู่สองต่อสองกับเจ้าหน้าที่ชาย


จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล ว่ามีแพทย์รายหนึ่งได้ล่วงละเมิดทางเพศคนไข้หญิงขณะตรวจภายใน ณ คลินิก ในจังหวัดนครสวรรค์ นั้น


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลข้างต้น กรม สบส.มีความเป็นกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิด ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทย กรม สบส.ขอย้ำให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่งดูแล มาตรฐาน การให้บริการและของสถานที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ปิดมิดชิด อย่างห้องตรวจโรค หรือห้องเอ็กซเรย์ ฯลฯ จะต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัย และกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว อาทิ ติดตั้งกริ่งแจ้งเตือนที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา, จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทั้งหญิงและชายให้บริการเพื่อความเหมาะสม หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ยิ่งในกรณีผู้ป่วยหญิงไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่สองต่อสองกับเจ้าหน้าที่ชาย หากกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพบว่าผู้ดำเนินการสถานพยาบาลปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล ตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนด จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นแต่อย่างใด


ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สำหรับ ความผิดที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยจะแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) เป็นความผิดด้านอาญาเฉพาะตัวของกระทำผิดซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2) ความผิดในด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งสภาวิชาชีพจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และ 3) ความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 34 (4) ไม่ควบคุม ดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะเหมาะสม


ทั้งนี้ สถานพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 1.ด้านสถานที่ ต้องสะอาด 2.ด้านผู้ให้บริการ จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3.ด้านการบริการ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 4.ด้านยา/เวชภัณฑ์ ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ5.ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งจุดที่สุ่มเสี่ยงจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา และจัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย

Shares:
QR Code :
QR Code