ยูเอ็น ดันอนามัยเจริญพันธุ์เข้าถึงผู้พิการ

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ


ยูเอ็น ดันอนามัยเจริญพันธุ์เข้าถึงผู้พิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร-ยูเอ็น เอฟพีเอ ร่วมลงนาม MOU กับ 3 องค์กรภาคีสร้างความเท่าเทียม แก่เยาวชนที่มีความพิการ ให้เข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์


พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิทธิด้านสุขภาพอาจเป็นที่ตระหนักรับรู้ในสังคมโลก แต่ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์กลับถูกมองข้าม โดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งอาจ ทำให้การดำเนินชีวิตของคนพิการไม่สามารถ ไปถึงเป้าหมายชีวิตที่ดีได้ ในบางรายตัดปัญหาโดยการพาไปทำหมัน ซึ่งนี่ถือเป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน


ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิวัยรุ่น ซึ่งมี 5 กระทรวงหลักทำหน้าที่ออกกฎหมายและระเบียบให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย โดยในมาตรา 5 กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นมีสิทธิสำคัญอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ 1.สิทธิในการตัดสินใจโดยตนเอง 2.สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ 3.สิทธิในการได้รับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 4.สิทธิในการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว 5.สิทธิในสวัสดิการสังคม และ 6.สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ


"แม้เราจะมีข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ปัญหาใหญ่คือการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะเยาวชนที่มีความพิการทางการมองเห็น และได้ยิน การร่วมมือครั้งนี้ทำให้ พ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีประโยชน์มากขึ้น แม้จะมีแค่ 4 องค์กรแต่ในวันข้างหน้า หวังว่าผู้พิการ ครู และผู้ปกครองจะมาเป็น พาร์ทเนอร์ในการแก้ปัญหามากขึ้น" พญ.วัชรา กล่าว


มาเซล่า ซูอาโซ ผู้อำนวยการกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนพิการ ในประเทศไทยและในโลกเพิ่มขึ้นมาก ไม่ใช่แค่ความพิการที่เยาวชนได้รับ แต่ยังรวมไปถึงในด้านกฎหมาย นโยบาย ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม เป้าหมายของเราคือการทำให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเข้าถึงบริการต่างๆ โดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ต้องสร้างพลังให้แก่คนพิการ ให้เขามีตัวตนในสังคม เพื่อเดินหน้าเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป "No One Left Behind" เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม


มณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิในการตัดสินใจเอง อยากจะพัฒนาสุขภาพทางเพศ อยากจะมีครอบครัว เลี้ยงดูบุตรหลานเหมือนคนอื่น แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเขา เรามีหน้าที่คิดว่าทำอย่างไรให้เขาดูแลตัวเองได้  ด้วยการเสริมพลังและโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียม


อธิษฐาน สืบประพันธ์ ตัวแทนเยาวชนคนพิการ เปิดเผยว่า การให้ความรู้ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมผู้พิการให้มากขึ้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้รู้เท่าทัน รู้วิธีรับมือ และป้องกันตัว นอกจาก ความรู้ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธ์แล้ว ยังอยากให้สังคมมองเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น การเดินทาง เพราะหากมีความสะดวกมากขึ้น จะสามารถทำให้ผู้พิการแสดงศักยภาพและความสามารถมากขึ้น เพื่อให้สังคมเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้พิการให้ดีขึ้นได้

Shares:
QR Code :
QR Code