ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน

ที่มา : เดลินิวส์


ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน thaihealth


แฟ้มภาพ


สพฐ.มหาสารคามเขต 3 ดึงเครือข่าย 143 โรงเรียน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน


สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากการรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุนักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนระดับดี และรูปร่างสมส่วน มีเพียงร้อยละ 54.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.) ปี 2544 พบว่าเด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2 ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คน ที่จะส่งผล กระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทย โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรภายใต้แนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนจึงได้เป็นต้นแบบโรงเรียนนำร่องและเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน


นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องจาก การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องจนเกิดปัญหาด้านสุขภาพนับวันแนวโน้มปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้มีความตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ต่อพัฒนาการของเด็กนักเรียนในสังกัด จึงมีการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็กไทยแก้มใส  โดยให้บุคลากรโรงเรียนในสังกัดรวม 143 โรงเรียนที่รับผิดชอบการจัดการอาหารกลางวันเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้กลับไปบริหารจัดการอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่โรงเรียนของตนให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ วัตถุ ประสงค์หลักคือเพื่อแก้ปัญหางบรายหัวอาหารกลางวันที่ไม่พอเพียงซึ่งปัจจุบันได้หัวละ 20 บาท


โดยได้นำโรงเรียน 143 โรงเรียน มา เข้าอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นำไปพัฒนาหรือแก้ไขโรงเรียนของตนเอง สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด Show & Share ได้ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ น้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน มีการเลี้ยงไก่ การปลูกข้าวทำนา สู่กระบวนการสีข้าวเอง ชาวบ้านนำผลิตด้านเกษตรมาจำหน่ายให้โรงเรียน ได้ผลิตนำเข้าสู่ระบบสหกรณ์สร้างรายได้จนประสบผลสำเร็จทำให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง เป็นการพัฒนาเด็กเป็นศูนย์กลาง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Shares:
QR Code :
QR Code