ยะลาให้ความรู้พ.ร.บ.ยาสูบ แนะร้านค้าให้เข้าใจกฎหมาย

ที่มา :  เดลินิวส์ 


ยะลาให้ความรู้พ.ร.บ.ยาสูบ แนะร้านค้าให้เข้าใจกฎหมาย thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดยะลาให้ความรู้พ.ร.บ.ยาสูบ แนะร้านค้าให้เข้าใจกฎหมาย เนื่องจากร้านค้าบางร้าน ยังไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิต ภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 


นายสุรเดช สุวรรณชาตรี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ด้านอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ออกตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา ในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.บันนังสตา เนื่องจากร้านค้าบางร้าน ยังไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิต ภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หมวดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ การห้ามขายให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามแบ่งขาย ห้ามโฆษณา สื่อ สารการตลาดผลิตภัณฑ์ และห้ามวางขายอย่างเปิดเผย เป็นต้น


ส่วนที่ 2 คือ หมวดการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ และลักษณะและวิธีการติดแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ และยังเพิ่มบทลงโทษ ทั้งจำทั้งปรับ ที่หนักกว่าเดิมอีกด้วย


สำหรับการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในครั้งนี้ พบว่า ร้านจำหน่ายบุหรี่ ยังไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่จำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แนะนำ ทางร้านได้ให้ความร่วมมือและรับว่าจะปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไป ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่ยังฝ่าฝืน หรือจำหน่ายบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย นั้น ทางฝ่ายตำรวจท้องที่ และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเขตพื้นที่ จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไป


นายสุรเดช คณะกรรมการควบคุมผลิต ภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดยะลา กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด้วย ผวจ. รอง ผวจ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง 13 คน ประกอบ อัยการจังหวัด ผู้บังคับการภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการมัธยมจังหวัดยะลา พัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ์จังหวัด สรรพสามิตจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ผวจ. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ กฎหมาย นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือสิทธิเด็ก การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการคุ้ม ครองสุขภาพอนามัย จะทำหน้าที่ในการดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิต ภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครอง และการบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติด

Shares:
QR Code :
QR Code