ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ (Sook Magazine) และฉบับ free copy สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code