ยกระดับ ‘เมืองพัทยา’ เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online 


ยกระดับ 'เมืองพัทยา' เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


อพท.ผนึก 18 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมยกระดับ “เมืองพัทยา” เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เสริมอารยสถาปัตย์ รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตอกย้ำ “เมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย”


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง” (Tourism for All) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 18 องค์กร อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงคมนาคม พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ,นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ,มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา , สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา และสวนนงนุชพัทยา เป็นต้น


นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ให้สถานประกอบการ สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) อันเป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล ทันสมัย และเป็นธรรมกับคนทั้งมวล และเพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ


ด้าน พ.อ.ดร.นาฬิก อติภัค กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของ อพท. คือ การใช้กลไกการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อตอกย้ำแนวทางการทำงาน อพท. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล จึงเกิดแนวคิดที่ตรงกันของ 18 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นภาคีด้านการท่องเที่ยว จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อรองรับรองรับสังคมผู้สูงวัยและคนพิการ นำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมืองพัทยา สู่เป้าหมาย “เมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย”


ยกระดับ 'เมืองพัทยา' เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


อย่างไรก็ตามเครือข่ายความร่วมมือของภาคีในโครงการต้องเร่งพัฒนาตัวเอง สร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในสถานที่ของตัวเองและเครือข่าย พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังต้องส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach) มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เช่นกัน


ทั้งนี้ ในส่วนของ อพท. จะสนับสนุนชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการ ซึ่งในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดชลบุรี จะมีชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงแรม อาทิ 1.ชุมชนตะเคียนเตี้ย นำเสนอการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคกลาง ถ่ายทอดวิถีชาวบ้านท้องถิ่น 2.ชุมชนบ้านชากแง้ว นำเสนอความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนจีนโบราณที่เคยเจริญสูงสุดก่อนเกิดเมืองพัทยา 3.ผู้ประกอบการโรงแรมอวานี่ นำเสนอห้องพักรับรองแบบ (Friendly Design) 4.ผู้ประกอบการปราสาทสัจจะธรรม สวนเสือศรีราชา เป็นต้น มาออกบูธนิทรรศการให้ผู้เยี่ยมชมงานได้มีส่วนร่วม


นอกจากนี้ อพท. ยังนำเสนอแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้ง iOS และ Android ชื่อ สมาร์ทพัทยา (SMART Pattaya) ที่มีเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และสิ่งนันทนาการ ให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่อไป


สำหรับรายชื่อ 18 องค์กร ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.ชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ชลบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.ชลบุรี สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจ.ชลบุรี สหกรณ์เดินรถพัทยา สวนนงนุชพัทยา ฑูตอารยสถาปัตย์ จ.ชลบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code