ยกระดับพระสงฆ์ สู่นักสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ ส่งต่อความรู้สุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                สสส. จับมือภาคี หนุนมติมหาเถรสมาคม จัดตั้งศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 77 จังหวัด ชูแนวคิด ‘สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขร่มเย็น’ ยกระดับพระสงฆ์ สู่นักสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ 21 รูป ส่งต่อความรู้สุขภาวะ บรรเทาทุกข์ชุมชนตรงจุด

                สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า  มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ ภายใต้แนวคิด “สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขร่มเย็น” เพื่อสนับสนุนให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในช่วงวิกฤต ตามมติ มหาเถรสมาคม โดยกำหนดให้วัดเป็นสถานที่ด้านสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนในช่วงวิกฤต พร้อมสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำด้านสาธารณสงเคราะห์ เพื่อให้วัดและพระสงฆ์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

                “มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยดำเนินการให้คัดเลือกวัดที่มีความพร้อมจังหวัดละ 5 แห่ง ปัจจุบันมีวัดเข้าร่วม 487 วัด เกิดต้นแบบพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ 21 รูป ส่งเสริมความร่วมมือเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์คนในชุมชนตรงจุด” สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กล่าว

                พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จ.สตูล หนึ่งในต้นแบบพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า วัดชนาธิปเฉลิม เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมกับผู้นำศาสนา ทั้งพระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ริเริ่มโครงการศาสนิกสัมพันธ์สัญจร ศูนย์ประสานงานยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการทุพพลภาพ เยี่ยมให้กำลังใจที่บ้าน

                โครงการกองบุญคุณพระช่วย มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบ่งปันผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ คนพิการ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนคนในชุมชนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

                ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธาน​คณะกรรมการ​บริหาร​แผน​คณะที่​ 4​ และกรรมการ​กองทุน​ สสส.  กล่าวว่า สสส. ร่วมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางสาธารณสงเคราะห์ ผลักดันให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ในปี 2565 สสส. พัฒนาวัดในฐานะพื้นที่ต้นแบบที่สร้างสังคมสุขภาวะ 44 พื้นที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค มุ่งเน้นสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชน 5 ประเด็น 1.สิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังสาธารณภัยป่า 2.สุขภาวะ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 3.ระบบเศรษฐกิจวิถีพุทธ เกิดศูนย์ฝึกอาชีพความรู้พื้นฐาน 4.ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สังฆทานต่อบุญ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรม 5.พื้นที่เรียนรู้วิถีพุทธ ผ่านโครงการศึกษาพระปริยัติธรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้ที่เว็บไซต์ www.pasangha.com หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ