ยกระดับท่องเที่ยวไทย สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยยุค New Normal

ที่มา : แนวหน้า


 ยกระดับท่องเที่ยวไทย สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยยุค New Normal thaihealth


แฟ้มภาพ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับนโยบายการดำเนินงานเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Norm) ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมีความน่าเชื่อถือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดทำมาตรฐาน SHA สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี


โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับสถานประกอบการและบริการทางการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม คือ ประเภท กิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทกิจการโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม ประเภท กิจการนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว ประเภท กิจการยานพาหนะ ประเภทกิจการบริษัท นำเที่ยว ประเภทกิจการสปา/นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม


ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภท กิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภท กิจการโรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม ประเภทกิจการร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ โดยได้ให้ผู้ประกอบการภาค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมัครลงทะเบียน เพื่อขอรับการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA ผ่านทาง www.tourismthailand.org/ thailandsha ซึ่งจะมีสภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน (Checklist) พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA


ตราสัญลักษณ์ SHA จะมีอายุ 2 ปี โดย ททท. จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์และมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูล รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้ง 10 ประเภทกิจการและสามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ทั้งนี้ SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ดังนั้น การตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้นและสุ่มตรวจสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการ ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) นั้น คณะทำงานได้กำหนดมาตรฐาน SHA เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีปกติใหม่ New Normal ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องทำเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคไวรัส COVID-19 ดังนั้น SHA เปรียบเสมือน ตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริการและด้านสุขอนามัย ที่เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ได้คลี่คลายลงและมีมาตรการผ่อนปรนตามระดับที่ ศบค. กำหนด


อีกทั้ง ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในอันดับต้นๆ ของโลกนอกจากนี้ การดำเนินงานโครงการ SHA ยังได้รับ ความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติทางการท่องเที่ยวและเข้ามา ศึกษาดูงานในระยะต่อไปอีกด้วย


นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า โครงการ SHA เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้าง แนวปฏิบัติให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง ได้มีการรับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา มีผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาจำนวน 5,000 กว่าราย ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจประเมิน Checklist ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท


โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์แล้วจำนวน 3,000 กว่าราย ซึ่งโครงการ SHA ได้รับความสนใจ และมีความตื่นตัวจากผู้ประกอบการที่จะพัฒนาและปรับปรุงสถานที่และการให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการได้รับตราสัญลักษณ์ SHA จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและที่พัก บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคารและร้านอาหาร นั้นเป็นประเภทธุรกิจที่สมัครและผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานเป็นจำนวนมากที่สุด เนื่องจากจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรง


อีกทั้ง ททท. ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในลำดับต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดข้อมูลโครงการ SHA และสมัครเพื่อพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.tourism thailand.org/thailandsha หรือไลน์แอด @thailandsha หรืออีเมล info@thailand sha.com


ติดตามเรื่องราวสารคดีตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในรายการตรงประเด็น, รายการที่นี่… สุวรรณภูมิ, รายการทราเวิลแอนด์เฮลท์ วาไรตี้ รายการทอล์ก ทั่วไทย และรายการ ยิ้มกับข่าวทาง FM 89.5. โดย 2 วิทยากร นักวิชาการ (Mr.P) อ.สมชาย พหุลรัตน์ และ อ.ดร.นิดาวรรณ เพราะสุนทร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

Shares:
QR Code :
QR Code