ยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอด

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ภายใต้การดำเนินงาน 9 ข้อ สานต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน เน้นการสร้างพ่อแม่คุณภาพผ่านโรงเรียน  พ่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลี้ยงดูบุตร

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาคุณภาพประชากรกลุ่มแม่และเด็กไทยให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข การจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในรูปแบบชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว

โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2555 การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 52 ในปี 2555 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 70.3

ทั้งนี้ ในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญที่จะให้แม่ลูกปลอดภัย ทั้งจากการตั้งครรภ์และการคลอดลูก รวมถึงเด็กๆ ได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตอย่างมีพัฒนาการสมวัย มีระดับเชาว์ปัญญาเทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพสตรีขึ้น เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม

ดังนั้น เืพื่อเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรีที่ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับสหประชาชาติในการยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ด้วยการเน้นการสร้างพ่อแม่คุณภาพ ผ่านโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ความรู้การเลี้ยงดูบุตร การปลูกฝังภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจ ปลูกฝังวินัยเชิงบวก เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการรู้จักห่วงใยตนเอง พัฒนาทักษะชีวิตและสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้น เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า การประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ประกอบด้วย 1. สร้างพ่อแม่คุณภาพ ก่อนมีบุตรเข้ารับบริการตรวจร่างกายและรับความรู้ในโรงเรียนพ่อแม่ 2. สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนฝากครรภ์เร็วและมาเป็นคู่ได้ทุกที่ทุกสิทธิ์ 3. สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ เพื่อป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เอ๋อ 4. สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ด้วยความรักความผูกพันที่ได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด 5. สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า 6. เด็กได้รับการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการ หากมีพัฒนาการล่าช้า จะได้รับการแก้ไขได้ทัน 7. เด็กได้รับการฝึกทักษะชีวิต ผ่านการจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 8. สตรีและเด็กได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลินิกเด็กคุณภาพ และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 9. ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี และมีความสุข อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

 

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code