ม.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา

ที่มา : แนวหน้า


ม.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา thaihealth


แฟ้มภาพ


ม.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา หลังพบระบาดในจีน


นายสัตวแพทย์(น.สพ.) ดร.มานะกร สุขมาก ผู้ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรอนุวิทยาทางสัตวแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา (African swine fever) เกิดจากไวรัสแอสฟาร์ (Asfravirus) มีรายงานการระบาดในสุกรป่า และสุกรบ้าน ในหลายประเทศ ทั้งในทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออก และประเทศรัสเซีย มาเป็นเวลานาน และการระบาดล่าสุดคือในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะกระจายเป็นวงกว้างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้


อย่างไรก็ตาม โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาดังกล่าวไม่ใช่เชื้อที่ติดต่อสู่คน ก่อโรคหรือส่งผลต่อสุขภาพในคนแต่อย่างใด แต่เชื้อไวรัสจะไปทำลายอวัยวะต่างๆให้เสียหาย และทำงานผิดปกติในสุกรทุกช่วงอายุ และสุกรจะตายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสุกรในประเทศยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าว และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้ ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้มากและรวดเร็ว


ทั้งนี้ เชื้อไวรัสนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และการก่อโรคในสุกร สายพันธุ์ที่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันด้วยการสัมผัสระหว่างสุกรโดยตรง ผ่านทางอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยพบว่าการเคลื่อนย้ายสุกรป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้ รวมไปถึงซากสุกร เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสนี้อยู่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการแพร่โรคดังกล่าว การติดเชื้อไวรัสในสุกรจะส่งผลกระทบทั่วร่างกาย รอยโรคเด่นชัดที่พบ ได้แก่ จ้ำเลือดบริเวณผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายอักเสบรุนแรง เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ  ปอดอักเสบรุนแรงและน้ำท่วมปอด


อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคดังกล่าว ที่อาจจะระบาดมาถึงประเทศไทย งานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนี้ ด้วยวิธีอณูชีววิทยา (Molecular biology) ได้แก่ วิธีเพิ่มจำนวนและตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อ (Polymerase chain reaction, PCR) จากตัวอย่างที่อาจสงสัยว่าปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าว


นอกจากนี้ยังบริการให้คำแนะนำในการส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรค และแนะนำวิธีในการป้องกันการระบาดของโรคที่สามารถปฏิบัติได้ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการควบคุมโรคนี้ก็ตามผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จาก งานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. 034-351901-3 ต่อ 1101 โทรสาร 034-351405

Shares:
QR Code :
QR Code