ม.วไลยอลงกรณ์จับมือ5ราชภัฏ วิจัยสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่มา : มติชน 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ม.วไลยอลงกรณ์จับมือ5ราชภัฏ วิจัยสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่ thaihealth


ม.วไลยอลงกรณ์จับมือ5ราชภัฏ วิจัยสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่


นายสุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า มรภ.วไลยอลงกรณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ร่วมสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สถาบันวิชาการ ควบคู่กับชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กรความรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เป็นการใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ก่อนจะนำเสนอผลงานการดำเนินการให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code