ม.กรุงเทพฯ คว้ารางวัลโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

          ม.กรุงเทพฯ คว้ารางวัลโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ สุดยอดเยาวชนคน GEN A รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา 1 แสนบาท ชูโครงการจิตอาสาต้นแบบ ปลุกพลังเยาวชนพันธุ์ใหม่ที่มีหัวใจแห่งการให้และจิตสาธารณะใส่ใจสังคม


/data/content/26193/cms/e_cgoqrsuxyz27.jpg


          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีการประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี มอบรางวัลชนะเลิศและให้โอวาท


          นางสุภาวดี ถิระพานิช ที่ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการเยาวชนไทยสายพันธุ์ใหม่ Gen A (Generation Active) ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 ทีม จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยปลูกจิตสำนึก พร้อมทั้งกระตุ้นเด็กและเยาวชนให้เกิดความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ เพื่อชุมชนของตนเอง อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่พลเมืองทุกคนมีความรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนและสำนึกสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


         นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการหนังสั้นจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) รองอันดับ 1 โครงการสืบบวร “สาน” ภูมิปัญญาวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านดงยาง จ.อุบลราชธานี รองอันดับ2 โครงการ WE GEN WE SHARED มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม รางวัล Gen A Spirit 4 รางวัล ได้แก่ 1.โครงการสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาจากคนที่มีหัวใจพิเศษ บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนแพร่ จ.แพร่ 2. โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 3. โครงการเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 4.โครงการนิทานสานฝันสู่ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จ.สงขลา และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ 1โครงการพี่บุญธรรม เชื่อมสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2. โครงการ Melody of Hearts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ 3. โครงการ TAXI NEW GEN มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4. โครงการรักษ์แผนไทย หัวใจอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร 5. โครงการนักสืบธรรมชาติสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่


        สำหรับโจทย์หลัก “พลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศ” เยาวชนคน Gen A โดยผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง 12 ทีม จาก 33 ทีมในรอบแรก ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจผ่านรูปแบบโครงการจิตอาสาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยทุกทีมได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพิเศษของบ้านความดีรวมเป็นเวลา 3 วัน และใช้เวลา 2 เดือนที่ผ่านมาในการลงพื้นที่จริงเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาของตนให้สำเร็จลุล่วง ก่อนนำผลลัพธ์ที่ได้มานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทีมต่างก็ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียน


          สำหรับทีมชนะเลิศสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2557 จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลโครงการฯ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และ 30,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับโล่รางวัลโครงการฯ พร้อมทุนการศึกษาทีมละ10,000 บาท รางวัล Gen A Spirit 4 รางวัล รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ


           ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dodclub และสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมของ Active Citizen ได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen


 


 


           ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code