มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร้องจัดตั้งกองทุนสนับสนุนบำบัดความรุนแรง

 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เรียกร้องให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการบำบัดความรุนแรง โดยรัฐบาล จะต้องผลักดันกระบวนการบำบัดให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังพบว่า สาเหตุที่ผู้ชายกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นเพราะต้องการใช้อำนาจระบบความคิดแบบชายเป็นใหญ่

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระดมความเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว โดย รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดเผยผลวิจัยเอกสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และผลสำรวจจากชุมชนพบว่า สาเหตุที่ผู้ชายกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นเพราะต้องการใช้อำนาจระบบความคิดแบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะบุตรหลานซึ่งจะถูกหล่อหลอมความรุนแรงตามไปด้วย

สำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากใช้กฎหมายคุ้มครองความรุนแรงแล้ว ผู้กระทำความรุนแรง ต้องยอมรับ การเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูทั้งโดยสมัครใจและบังคับบำบัด เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินระดับความรุนแรง และควรให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานยุติธรรมได้ ซึ่งการบำบัดอาจใช้เวลาตามกระบวนการบำบัดประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 52 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ หรือตามคำสั่งศาล โดยจะดูจากสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเป็นหลัก

น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า ปัญหาที่พบผู้กระทำความรุนแรง เข้ามาปรึกษาจากหน่วยงานรัฐมากขึ้น แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟู เพียงแต่จะส่งต่อผู้กระทำความรุนแรงเข้าสู่ระบบทางกฎหมาย ทั้งนี้เห็นว่า แนวทางการแก้ปัญหา ควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการบำบัดความรุนแรง ขณะที่รัฐบาลควรผลักดันกระบวนการบำบัดให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทยพีบีเอส

 

Shares:
QR Code :
QR Code