มาเลเซีย – เกาหลีใต้ ชู สสส. องค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพเอเชีย

มาเลเซีย – เกาหลีใต้ ชู สสส. ​องค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพของเอเชีย ตามรอยกฎบัตรออตตาวาอย่างเป็นรูปธรรม หนุนผู้นำประเทศ ให้ความสำคัญการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพและสังคมที่ซับซ้อนได้


มาเลเซีย – เกาหลีใต้ ชู สสส. องค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพเอเชีย thaihealth


ตันสรี ดร.นาเซีย บิน โหมด อาชรัฟ (Tansri Dr. Nasir  bin Mohd Ashraf) ประธานคณะกรรมการบริหาร สสส. มาเลเซีย (MySihat) กล่าวภายหลังการศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และเตรียมพร้อมการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม ว่า ตนทราบกระแสข่าวการตรวจสอบการทำงานของ สสส. ไทย และการพยายามจำกัดขอบเขตการทำงานให้เป็นเพียงเรื่องเหล้า บุหรี่ ซึ่งตนมองว่า การทำงานของ สสส.ไทย ทำถูกต้องแล้วที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยให้เป็นไปตามกฎบัตรออตตาวา 5 ประการ ที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั้งในระดับบุคคลและสังคม สสส.ไทย มีกลไกและวิธีการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดเด่น และเป็นต้นแบบรูปธรรมการทำงานที่ MySihat ตั้งใจมาเรียนรู้ พร้อมร่วมแบ่งปันผลงานเด่นของทั้ง 2 องค์กร เพื่อต่อยอดความร่วมมือทั้งในระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป ซึ่งปัจจุบัน สสส. ไทย ได้เป็นแหล่งเรียนรู้องค์กรสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 


“โครงการต่างๆ ตลอดระยะการทำงานของสสส. นับเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ชี้ชัดประสิทธิภาพการทำงานของ สสส.ไทย ได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมามาเลเซีย ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของสสส. ไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนสามารถก่อตั้งเป็นองค์สร้างเสริมสุขภาพ MySihat ได้สำเร็จ นำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการเมืองปลอดบุหรี่ เริ่มจากเมืองประวัติศาสตร์มะละกาในปี 2553 จนปัจจุบันครอบคลุมหลายเมืองในทุกรัฐของประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงการพื้นที่ปลอดบุหรี่ก็ได้แนวคิดมาจาก สสส. ไทย ที่มีการสนับสนุนเมืองให้มีผลทางปฏิบัติจากกฎหมายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100%” ประธานคณะกรรมการบริหาร สสส. มาเลเซีย กล่าว


มาเลเซีย – เกาหลีใต้ ชู สสส. องค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพเอเชีย thaihealthด้าน ดร.จาง ซัค อิล (Dr.Suck IL Jang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สสส.เกาหลีใต้ (K Health) กล่าวว่า สสส. เกาหลีใต้ มุ่งหวังที่จะเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อน พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของไทย เพื่อนำไปปรับปรุงกฎหมายของ สสส.เกาหลีใต้ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบมีประสิทธิภาพ เหมือนกับโครงสร้างกองทุนของ สสส.ไทย ในเวทีสร้างเสริมสุขภาพสากล สสส. ไทยถือเป็นองค์กรต้นแบบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ ทั้ง กาย จิต และสังคม และมีบทบาทสำคัญช่วยผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง สสส. เกาหลีใต้จนสำเร็จ การมาศึกษางานคราวนี้ ความประทับใจสำคัญคือการทำงานภาคสังคมของภาคี สสส.ไทย ที่ไม่เพียงใช้ความรู้ในการผลักดันงานในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังใช้ “หัวใจ” ในการทำงานอย่างมุ่งมั่นอีกด้วย


“ผมรู้สึกแปลกใจที่ทราบว่ารัฐบาลไทยกำลังเพ่งเล็งและตรวจสอบกรอบการทำงานของสสส.ไทย เพราะ สสส. ไทย เป็นที่รับรู้และยอมรับไปทั่วโลกว่า ทำงานได้ตรงกับกรอบสากลของงานสร้างเสริมสุขภาพและทรงประสิทธิภาพที่สุดองค์กรหนึ่ง ผมมองว่าทั้ง สสส. ไทย และ สสส. เกาหลีใต้ สามารถขยายการทำงานออกไปได้อีกมาก เพราะปัจจุบัน เราต่างกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งความขัดแย้ง ความยากจน และความไม่เท่าเทียมต่างๆ หากเราในฐานะผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถทำงานได้โดยอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้นำประเทศ ผมเชื่อว่า เราจะสามารถก้าวผ่านข้อขัดแย้งเหล่านี้ไปได้ เพราะผู้นำของทุกประเทศคือ บุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อความสำเร็จของงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศนั้นๆ ” ดร.จาง กล่าว


ด้าน ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ รักษาการผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2554-2558 มีองค์กรสากล และผู้แทนประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษาการดำเนินงานของ สสส.ไทย ประมาณ 1,000 คน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นระดับ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างองค์กร และแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือ เพื่อต่อยอดพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละประเทศ ส่งผลต่อสุขภาพอันดีของประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตามทิศทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาล


 


 


ที่มา :  สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code