มัสยิดครบวงจร สู่แนวทางพระราชดำริ

ที่มา : เว็บไซต์สร้างสุขมุสลิมไทย


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สร้างสุขมุสลิมไทย


มัสยิดครบวงจร สู่แนวทางพระราชดำริ thaihealth


สม.ภาคเหนือ พบแกนนำมุสลิมดอยสะเก็ดผลักกิจกรรมโครงการมัสยิดครบวงจร สู่แนวทางพระราชดำริ


ความเป็นชุมชนเข้มแข็งสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือการมีส่วนร่วม ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางแก้ไข ร่วมมือ ร่วมใจ สุดท้ายร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ สสม. ชวนพี่น้องมุสลิมชาวดอยสะเก็ดร่วมตั้งวงพูดคุย หาแนวทางการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกการขับเคลื่อนภายใต้ควาทต้องการของชุมชนเอง ภายใต้ โครงการมัสยิดครบวงจร ของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย โดยมีตัวชีวัดที่ท้าทาย แกนนำผู้บริหารในมัสยิด ทำอย่างไรให้มัสยิดมีโครงสร้าง การจัดการแผนการทำงานอย่างมีระบบที่มีชีวิตขับเคลื่อนได้ สามารถจัดตั้งกองทุนที่จักช่วยเหลือกันและกันในชุมชน อีกทั้งสร้างการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้โดยการจัดโซนมุมอ่านหนังสือ ห้องการเรียนรู้สำหรับพี่น้องในชุมชน จีดให้เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ มีภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดให้สวยงามสะอาดตา พร้อมทั้งมีคุตบะห์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทั้งกายใจ อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของชุมชน มีผู้ที่อาสามาดูแลความสะอาดของมัสยิด โดยทางศูนย์กิจกรรมภาคเหนือสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดสร้างห้องน้ำไว้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในชุมชน


สำนึกรักบ้านของอัลลอฮ์เป็นสิ่งหนี่งของแกนนำผู้บริหารมัสยิดสัปปุรุษ ควรมีเป็นเครื่องมือติดตัวสำหรับทุกคน หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ ซุบฮาฯ สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุข มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมแก้ สิ่งที่ตามมาอินชาอัลลอฮ์ความเมตตาปัจจัยยังชีพที่กว้างขว้าง จะลงสู่ชุมชนอย่างแน่นอน


  


 

Shares:
QR Code :
QR Code