มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องสื่อโฆษณาประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

featured

พิธีการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ยกย่องสื่อโฆษณาประชำสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการยกย่อง สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้มีบัญชา มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแทน ในการนี้ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. เข้ารับโล่รางวัลเกียรติแทน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code