มอบโล่ประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่าย สานพลังฟื้นฟูจิตใจประชาชน เหตุความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู เตรียมเปิดพื้นที่เล่นอิสระ “เล่น สร้าง สุข” นำร่อง 10 โรงเรียน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพประกอบจาก สสส.

                    สธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สสส.-ภาคีเครือข่าย สานพลังฟื้นฟูจิตใจประชาชนจากเหตุความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู ทั้งด้านจิตใจและสังคม เตรียมต่อยอดปั้นครู-ผู้ปกครองเป็น Play Worker เปิดพื้นที่เล่นอิสระ “เล่น สร้าง สุข” ให้เด็กและเยาวชนนำร่อง 10 โรงเรียน

                    เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและผู้ที่ร่วมฟื้นฟูจิตใจประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู จำนวน 34 หน่วยงาน

                    นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความร่วมมือในการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ ตลอดจนถึงการให้กำลังใจสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งมีการ ติดตามต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มเสี่ยงและบาดเจ็บหรือบอบช้ำจากปัญหาสุขภาพกายและจิตใจในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จนถึงวันนี้ได้ผ่านพ้นเหตุการณ์มากว่า 100 วันแล้ว ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตสนับสนุนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูในการติดตามและสร้างระบบพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นที่น่าชื่นชมว่าแม้ในช่วงเวลาสูญเสียรุนแรง สมาชิกครอบครัวหรือสมาชิกของชุมชนตกอยู่ในความตระหนกตกใจหรือหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูก ผู้นำของชุมชนรวมถึง นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำที่สำคัญทำให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ มีความใกล้ชิดและคอยสื่อสาร บริหารจัดการและดูแลชุมชนที่อยู่ในความตระหนกจนคลายความกังวลและฟื้นคืนสู่ความสุขได้

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ว่า สสส. โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมฟื้นฟูจิตใจประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว โดยแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต สำนัก 2 สนับสนุนสมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย ในการ Supervision หรือการปรึกษาการทำจิตบำบัดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมผู้ช่วยเหลือ เพื่อเสริมพลังให้ผู้ช่วยเหลือเหตุการณ์แก่กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ประสบเหตุ ผู้สูญเสีย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ช่วยเหลือที่ได้รับกระทบทางจิตใจ โดยติดตามความก้าวหน้าในการลงเยี่ยมบ้านและเตรียมความพร้อมก่อนเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งดูแลจิตใจทีมผู้ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบหลังเกิดเหตุ รวมทั้งเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุ เพื่อฟื้นฟู เยียวยาจิตใจอย่างใกล้ชิด และวางแผนช่วยเหลือเยียวยาระยะยาวกับผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า ขณะที่แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนัก 4 สานพลังเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “เล่น สร้าง สุข” เปิดพื้นที่เล่นอิสระให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย วางใจ มีสภาวะมั่นคงในใจมากขึ้น มีกิจกรรมทางสังคม ให้เด็กรู้สึกดีกับพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเปิดเทอม รวมทั้งสื่อสารให้ผู้ปกครอง และครู เห็นรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อสร้างความสุข และบำบัดฟื้นฟูเด็ก สามารถกลับไปเล่นกับเด็กๆ ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดพื้นที่เล่นอิสระจำนวน 4 ครั้ง ที่โรงเรียนบ้านท่าอุทัย (หมู่บ้านที่เกิดเหตุ) และอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล และโรงเรียนภูพระโนนผักหวาน พบพฤติกรรมของเด็กในภาพรวม ผ่อนคลาย ไม่ตื่นกลัวกับการรวมตัวกันที่โรงเรียน อีกทั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ความต้องการของเด็ก  ครอบครัว  ครู ชุมชน  หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อเนื่อง

                    น.ส.ประสพสุข  โบราณมูล ผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า จากที่ภาคีเครือข่ายได้เปิดพื้นที่เล่นอิสระ ส่งผลให้ครู ผู้ปกครองและคนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการเล่นอิสระมากขึ้น และสะท้อนความต้องการอยากที่จะให้มีโครงการต่อเนื่องในการใช้เล่นอิสระมาพัฒนา จึงร่วมกับ สสส. จัดอบรมครูในโรงเรียน 10 แห่ง และผู้ปกครอง เป็นผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เพื่อให้มีเครื่องมือพัฒนาเด็กที่โรงเรียนและที่บ้าน ขณะนี้ เครือข่ายอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ และกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมดำเนินการให้ครูและผู้ปกครองเป็น Play Worker ทำหน้าที่จัดพื้นที่ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ทำให้เห็นสิ่งที่เด็กชอบ ตัวตน ศักยภาพ หรือแม้แต่ปัญหา ซึ่งเด็กจะปลดปล่อยผ่านการเล่น จะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code