มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


สสส.-ตชด. ผสานเครือข่ายครู ส่งต่อจิตสำนึกรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงในเด็กเล็ก มอบชุดสื่อการสอนพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน เปิดพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้จริงให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเด็ก


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส. เห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพราะเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลังของสังคม ชุดสื่อการสอนภายใต้โครงการฯ เป็นการสร้างมิติใหม่ที่ให้ เด็ก ครอบครัว และชุมชน สามารถนำไปต่อยอดสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


การจัดอบรมเรื่อง “การนำชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ในสถานศึกษาและชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ในวันนี้เพื่อสื่อสารสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคณะครูนิเทศก์ และคณะครู นำชุดสื่อการสอนและรูปแบบกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน 


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


 “เสียงของเด็กเล็กจะกระตุกเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องปัญหาจากการพนัน สสส. เล็งเห็นว่าเด็กที่ผ่านกระบวนเรียนรู้ด้วยชุดสื่อการสอนนี้ จะสามารถพัฒนาทัศนคติ ความรู้ การคิดและทักษะชีวิตเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงของสังคมในมิติอื่นอีกด้วย” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


ดร.อัญญมณี บุญซื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนนและการพนัน) หรือโครงการอารักข์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของชุดสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในครั้งนี้คือการดำเนินงานต่อขยายจากโครงการอารักข์ที่ สสส.สนับสนุน โดยผสานกระบวนการฝึกทักษะการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติรู้ตัวด้วยการประยุกต์ใช้หลัก EF (Executive Function) และการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านการเล่นบทบาทสมมุมติในสถานการณ์จำลองต่างๆ สามารถแบ่งกลุ่มตามการรับรู้ของการพัฒนาจิตสำนึกของเด็กเล็กใน 4 กลุ่มคือ


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


1.กลุ่มสัมผัส การรับรู้ความสามารถและการกำกับตนเอง 2.กลุ่มสัมพันธ์ การรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 3.กลุ่มสัมปชัญญะ การรับรู้โดยใช้หลักและเหตุผล และ 4.กลุ่มสำรวจ การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งนี้ชุดการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัว


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า “ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน เป็นโครงการตามแนวทางการถอดบทเรียนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ “เทพรัตนปูชา” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ  แม้จะอยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและจริยธรรม


มอบสื่อการสอนเด็ก รู้เท่าทันอุบัติเหตุและการพนัน thaihealth


หลังจากการจัดอบรมในครั้งนี้  ทางโครงการจะมีคณะครูนิเทศก์ และทีมติดตาม เพื่อประเมินผลชุดสื่อการสอนพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน และการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระยะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครู ผู้ปกครอง ชุมชนในระยะยาว รวมถึงต่อยอดเป็นแนวทางในการขยายผลไปสู่สถานศึกษา ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป


ทั้งนี้กำหนดการส่งมอบชุดสื่อการสอนฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ทั้ง 4 กองกำกับ (กองกำกับที่ 11-14)  จำนวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี และตราด รวมทั้งโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ‘ มีชัย วีระไวทยะ’ จำนวน 2 โรงเรียน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ชุดสื่อการสอน ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก โครงการอาสา ARSA Project และ โครงการอารักข์ ARRAG Project

Shares:
QR Code :
QR Code