มอบรางวัล ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’

/data/content/23794/cms/bdhkpqvyz459.jpg

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี 2557 พร้อมมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ และผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 57 นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในพิธีเปิด “งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557” โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2557, องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557, ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ, ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ และผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

          นางปวีณา กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อแสดงความกตัญญู และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 ขึ้น ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต” เพื่อรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้แทนผู้สูงอายุจากชมรม องค์กรผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด กรรมการ อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงจากชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านวิชาชีพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายผู้สูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมบริการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

          นางปวีณา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2557, องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557, ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ, ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ และผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้สู้ได้ในโลกบนพื้นฐานเทคโนโลยีวิชาการ คุณภาพตามแบบวิถีพุทธ และมีโครงการที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป อาทิ โครงการสร้างฝ้ายแม้วและพัฒนาชุมชนที่บ้านสามขา จังหวัดลำปาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการชีวะมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มโรงเรียนดรุณสิกขาลัยที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ คิดได้ด้วยตัวเอง และเป็นหนึ่งในร้อยท่านที่ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2550 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงเห็นชอบให้ประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องให้ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็น “ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2557”

          องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยมี นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธาน มส.ผส. เข้ารับรางวัล

          “กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ซึ่งกระทรวงฯ ได้จัดสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ การจัดทำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น” นางปวีณา กล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

  ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code