มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระบบบริการสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


สธ.มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 19 สาขา จาก 345 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ


มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระบบบริการสุขภาพ thaihealth


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แนวคิด "Road to Service Plan 4.0" และมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 19 สาขา จาก 345 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นำไปปรับใช้ในเขตสุขภาพอื่นๆ ว่า สธ.ได้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการ 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม ได้รับบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ สามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย การดูแลรักษาโรคที่สำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายลงได้ โดยแต่ละเขตสุขภาพจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริการที่มีความเชี่ยวชาญ แต่เน้น 5 สาขาหลักที่พบว่าคนไทยป่วยและเสียชีวิตมาก ได้แก่ สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด และสาขาการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลงานวิชาการดีเด่น อาทิ สาขาโรคหัวใจ เรื่องหัวใจเดียวกัน (Heart Failure Clinic Pathum Thani Hospital) เขตสุขภาพที่ 4 สาขาโรคมะเร็ง เรื่องประสิทธิผลของนวัตกรรม "Abdominal support" เพื่อลดปวดและภาวะท้องอืดในผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดช่องท้องหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาล (รพ.) ลำปาง เขตสุขภาพที่ 1 สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรื่อง AOC System, IT support Service Plan เขตสุขภาพที่ 4 สาขาทารกแรกเกิด เรื่องผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดใน จ.ยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เรื่อง การรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายแบบครบวงจร เขตสุขภาพที่ 7 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช


เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขตสุขภาพที่ 12 สาขาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง 24 ชั่วโมง Hip Fracture surgery: การพัฒนาระบบงาน Fast track hip surgery ใน รพ.แพร่ เขตสุขภาพที่ 1 สาขาสุขภาพช่องปาก เรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็ก ปฐมวัยแบบบูรณาการด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง ปี 2556-2559 เขตสุขภาพที่ 7 สาขาไต เรื่องการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่าย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ดูแล ชะลอไตเสื่อม เขตสุขภาพที่ 7 เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code