มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างพื้นที่สุขภาวะในองค์กร

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สานพลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ขับเคลื่อนองค์กรมหาวิทยาลัยสุขภาวะร่วมกับการสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคม หรือ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข คือ การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสุขภาวะ คนทำงานมีความสุข ด้วยสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดี โดยบูรณาการให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 7+1 ของ สสส. เพื่อขยายผลการสร้างพื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืน มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มองค์กร (Happy Workplace) ในมหาวิทยาลัย 176 แห่ง ที่มีบุคลากรกว่า 2 แสนคน และมีนักศึกษา 1.7 ล้านคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346454

Shares:
QR Code :
QR Code