มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


หนังสือไม่เพียงช่วยให้เด็กพัฒนาสมองเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เสริมสร้างพัฒนาการในทุกด้าน สร้างสมาธิ แต่ในปัจจุบันพ่อแม่และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก และปล่อยให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ช้าลง


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านรวมทั้งหมด 27 แห่ง เห็นความสำคัญของวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย (0-6 ขวบ) จึงร่วมกันนำการอ่านเข้ามาช่วยแก้ปัญหา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : "มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย" ขึ้น ซึ่งจัดงานแถลงข่าวที่ลานสานฝัน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้


พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ผู้ก่อตั้งโครงการ Bookstart Thailand นักเขียนและนักแปลนิทาน กล่าวว่า โครงการ Bookstart Thailand เริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ก่อนหน้านี้มีโอกาสไปงานบุ๊กแฟร์ที่ญี่ปุ่น พบ ผู้ทำโครงการ Bookstart ซึ่งนำมาจากประเทศอังกฤษ จึงสนใจนำมาทำที่ประเทศไทย เริ่มต้นทดลองจากเด็กในชุมชนแออัด ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก พ่อแม่ของเด็กที่มีอาชีพเก็บขยะ พวกเขาไม่ขายหนังสือที่เก็บมา แต่เก็บเอาไว้ให้ลูก โดยให้พ่อแม่ พี่ หรือผู้ปกครองอ่านให้เด็กฟัง เด็กจะเกิดความจำ มีข้อสงสัย เกิดการตั้งคำถาม สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาสมองไปอีกด้าน ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนายังอยู่ในช่วงค่อยเป็นค่อยไป แต่ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย คาดว่าโครงการจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน


มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


ด้าน นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมวิถีสุขชีวิต (สสส.) กล่าวว่า จากวิกฤตพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0-6 ขวบ) สำรวจโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าพัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดปี 2557 เฉลี่ยร้อยละ 38.2 ส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ การสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการสร้างพฤติกรรมการอ่านจนกลายเป็นวิถีและวัฒนธรรมมาจากการวางรากฐานอย่างเหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัย เพราะนอกจากการอ่านจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการแสวงหาความรู้ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก


มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


ขณะที่ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริม วัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ กล่าวว่า  ควรส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ ยิ่งเป็นเด็กเล็กยิ่งต้องส่งเสริมพื้นฐานการอ่าน เพราะหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กจะมีรูปแบบเฉพาะ ไม่ต้องเน้นให้อ่านออก เพียงสร้างความสนุก จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเครือข่าย จึงขับเคลื่อนให้ เกิดแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้มุมมองว่า การอ่านน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยพัฒนาเด็กในทุกด้าน จึงทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย ภายใต้กรอบแนวคิด  4 ด้าน คือ 1. Health ด้านสุขภาพ มีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 2. Head ด้านสติปัญญาอีคิว ไอคิว และพัฒนาการด้านสมอง 3. Heart ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4. Hand ด้านทักษะและความสามารถ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน


แม่แอม นางชลธิชา อัศวาณิชย์ พิธีกร คุณแม่อดีตนางงามผู้เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ เล่าว่า หนังสือที่ให้ลูกดูหรืออ่านให้ลูกฟัง เช่น หนังสือภาพที่มีรูปภาพใหญ่ๆ สีสันสดใส จะเรียกความสนใจจากลูกได้เป็นอย่างดี หนังสือช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเราและลูก ได้นอนอ่านหนังสือกับลูกหรือกอดลูกไว้ขณะอ่านหนังสือทำให้ลูกได้รับความอบอุ่นจากเรา


มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


ภายในงานมีโซนน่าสนใจมากมาย ทั้งโซนเวทีมหัศจรรย์การอ่าน โซนนวัตกรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุข โซน Reading in Wonderland : ดินแดนมหัศจรรย์ด้วย นิทานหลากจินตนาการ ผ่านประตูวิเศษแห่งดินแดนโลกหนังสือ โซนตลาดนัดนักอ่านสำนักพิมพ์ โซนสานพลังองค์กรร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมด้วยกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ นิทรรศการและกิจกรรมหนังสือดีเพื่อพัฒนา EF (Executive Functions) การขับเคลื่อนจังหวัดแห่งการอ่าน กิจกรรมบ้านนักเขียนหนังสือเด็ก กิจกรรมหนังสือออกแบบได้ กิจกรรม Reading Volunteers การระดมจิตอาสาร่วมอ่านหนังสือเสียงให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ฯลฯ


ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจูงมือนักอ่านน้อยไปร่วมงานมหกรรมการอ่าน แห่งชาติ : "มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย" ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ที่แอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน

Shares:
QR Code :
QR Code