มหกรรม “Let’ play festival เทศกาลเล่นอิสระ

เทศกาลเล่นอิสระ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2566 ที่ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน จัดงาน “Let’ play festival เทศกาลเล่นอิสระ” ให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเล่นที่เป็นอิสระ เกิดพัฒนาการตามวัย สร้างทักษะชีวิตและสร้างสุขภาวะ 4 มิติ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351328

Shares:
QR Code :
QR Code